Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Projekt Razem

Projekt Razem

 

 

 

„RAZEM”
Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców
Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej


Program dla rodziców wychowanków MOS 6 i ich dzieci RAZEM ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o dobry klimat w szkole, reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, dbanie o bezpieczny wypoczynek, wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W części przeznaczonej dla młodzieży jest kompilacją programów TUKAN i Treningu Zapobiegania Agresji ART., opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych Szkoła dla rodziców i wychowawców.

Grupa docelowa: 20 (2 x 10) wychowanek i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie z rodzicami (2x10) - łącznie 40 osób.

Cele programu:
• poprawa funkcjonowania psychospołecznego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich rodzin (opiekunów)
• podniesienie kompetencji osób dorosłych (rodziców i opiekunów) w zakresie umiejętności wychowawczych
• przeciwdziałanie wykluczeniu,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• przeciwdziałanie uzależnieniom,
• dbanie o dobry klimat w szkole,
• reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,
• dbanie o bezpieczny wypoczynek

Miejsce realizacji:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 (Gimnazjum nr 64) Warszawa, Brożka 26

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców: Trening umiejętności wychowawczych - 10 osób x 2 grupy
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży 10 osób x 2 grupy

Ad 1 - Zajęcia Warsztatowe dla rodziców Trening umiejętności wychowawczych
Program zajęć psychoedukacyjnych ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - realizowany od 1996r. w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
Dzięki realizacji równolegle wśród rodziców i dzieci program daje możliwość:
• tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego;
• wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie
• klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji;
• tworzenia lokalnych grupy wsparcia, w których rodzice nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej, co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.
Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona.
• Wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej realizowane są poprzez rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:
- nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy, - uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
- umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania,
- wyrażania rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane;
• edukację rodziców i wychowawców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka;
• uświadomienie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;
• uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania:
- w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego - oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie,
- skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;
• pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów wychowawczych.
Tematyka poszczególnych spotkań dotyczy relacji dorosły - dziecko:
• wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
• aktywnego, wspierającego słuchania;
• motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych;
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole;
• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
• budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
• uczenia samodyscypliny

Zajęcia prowadzone są się jednocześnie przez 2 trenerów metodami warsztatowymi, czyli: drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania.
Realizatorami programu są pedagodzy, którzy ukończyli szkolenie przewidziane programem, mają doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych z wykorzystaniem technik warsztatowych.
Zajęcia odbywają się w cyklach dziesięciu 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu (łącznie 20 godzin zajęć). Grupa liczy 10 osób. Planowane są dwie tury zajęć.

Tematy zajęć:
1.Granice
2.Uczucia
3.Jak reagować na zachowania ryzykowne dziecka (papierosy, alkohol, narkotyki, seks)?
4.Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5.Jak mówić, żeby dziecko rozumiało, o co nam chodzi?
6.Kary
7.Jak sobie radzić z przemocą i agresją?
8.Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie z ról
9.Pomocna pochwała i zachęta
10.Zachęcanie dziecka do współpracy

Ad 2 - Zajęcia Warsztatowe dla młodzieży
Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe). Program wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z ich deficytów. Zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch specjalistów, będących jednocześnie trenerami ART; wynika to ze specyfiki odbiorców (młodzież zagrożona demoralizacją).
Realizatorami programu są pedagodzy, którzy ukończyli szkolenie przewidziane programem, mają doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą młodzieży z wykorzystaniem technik warsztatowych.
Zajęcia odbywają się w cyklach dziesięciu 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu (łącznie 20 godzin zajęć) i są prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów. Grupa liczy 10 osób.

Sesje spotkaniowe są strukturalizowane i zawierają następujące elementy:
• mikroedukacja,
• ćwiczenia warsztatowe,
• omawianie części warsztatowej,
• pytania, wnioski itp.,
• zajęcia dramowe
   
Tematy zajęć:
I. Psychoedukacja
1. Uczucia i sposoby ich wyrażania.
2. Lęk, Wstyd.
3. Złość, bliskość.
4. Przyjaźń, miłość.
5. Kim jestem?
6. Ja i mój system Wartości.
7. Poczucie Własnej Wartości
8. Jak porozumiewać się z ludźmi?
9. Jak być sobą nie krzywdząc innych?
10. Punkty oparcia w sobie.
II. Zajęcia warsztatowe w oparciu o trening ART i trening zachowań konstruktywnych
1. Rozumienie swoich uczuć
2. Radzenie sobie z czyimś gniewem
3. Praktykowanie samokontroli
4. Proszenie o pomoc
5. Radzenie sobie ze wstydem
6. Reagowanie na niepowodzenia
7. Określanie swoich możliwości
8. Mówienie dziękuję
9. Wykonywanie poleceń
10. Przepraszanie