realizowany w trybie małych grantów w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi
od 02 kwietnia do 29 czerwca 2014
dofinansowany przez Burmistrza Radzymina

Zadanie, realizowane w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zapobiegawczej, zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Poprzez udział w różnorodnych tematycznie interdyscyplinarnych działaniach twórczych dzieci i młodzież rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, odkrywają nowe zasoby, podnoszą poczucie własnej wartości poprzez możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, zachęcenia innych do podjęcia aktywności.

Dzięki temu rodzi się poczucie sprawczości, sukcesu, wzrasta samoocena. Wszystko to składa się na integrację młodych ludzi wokół szeroko rozumianej sztuki jako sposobu przeżywania świata, pogłębiania wiedzy o niezbywalnych wartościach kultury narodowej i jej związkach z kulturą europejską i ogólnoludzką oraz daje perspektywę na przyszłość realizowania się w tym obszarze w dorosłym życiu jako świadomy jego uczestnik lub twórca.

Uczestnicy programu:
- uczniowie gimnazjów z terenu gminy Radzymin, rozwijający różnorodne zainteresowania, kształtujący postawy zaangażowane na rzecz rówieśników i środowiska lokalnego;
- uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Radzymin, rozwijający zainteresowania otaczającym światem (ludzie, zwierzęta, rośliny), umiejętność życia i działania w grupie rówieśniczej;
- rodzice, dzieci i młodzież uczestnicząca w zadaniu – kształtowanie postaw zaangażowanych, relacje partnerskie, życie bez alkoholu

W ramach programu, służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz stanowiącego przeciwdziałanie dla zagrożeń wieku dojrzewania (alkohol, przemoc i inne) realizowane są następujące działania:
• warsztaty profilaktyczne „Nazywam się człowiek” (spotkania z terapeutami uzależnień, zajęcia metodą dramy, dyskusje z rodzicami.)
• warsztaty profilaktyczne „Realizujemy siebie przez teatr” (tworzenie spektakli profilaktycznych i prezentacje dla rówieśników)
• plener malarski „Mazowieckie drogi Norwida” i konkurs plakatów teatralnych przygotowanych przez młodzież spektakli profilaktycznych.
• spotkania „Bawimy się bez używek”, pokazy racjonalnego żywienia i konkursy aktorskie: monolog i dialog
• wycieczki do teatru
• festyny integracyjne z wystawą plakatów teatralnych w Bibliotece Miejskiej w Radzyminie
• współudział w imprezach w Warszawie i Dębinkach