„PRZEŻYJ” TO Z NAMI

Program pozalekcyjnych zajęć stanowiących integralny element programu profilaktycznego jako elementu oddziaływań profilaktycznych w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
realizowany w okresie od 01 kwietnia do 20 grudnia 2014
dofinansowany przez Burmistrza Marek

Program, realizowany w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W oparciu o diagnozę potrzeb, wynikającą z ankietyzacji wybranych grup młodzieży i dzieci na terenie gminy Marki ustalono następujące potrzeby:
• stworzenie warunków dla młodzieży i dzieci, odrzucanych przez środowisko rówieśnicze lub rodziny spędzania czasu wolnego i wyrównywanie szans edukacyjnych
• zapewnienie atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb młodzieży oferty spędzania czasu wolnego
• kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji życiowych (m.in. dotyczących spędzania czasu wolnego)
• przeciwdziałanie zagrożeniom wieku dojrzewania (alkohol, przemoc, itp.)
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze środowisk de faworyzowanych społecznie jako sposób wyrównywania szans
• aktywizowanie rodzin i środowiska lokalnego w działaniach profilaktycznych (udział w przygotowaniu zaplanowanych imprez), szkoleniach i pokazach.

Przyczyny powstawania i pogłębiania się wymienionych potrzeb to, z jednej strony, naturalne potrzeby rozwojowe młodych ludzi, a z drugiej strony niewystarczające przygotowanie i pewna bezradność środowisk szkolnych i rodzinnych w zakresie ich właściwego zaspokajania, narastające zjawisko tzw. niewydolności wychowawczej rodzin, wynikające m.in. z wzrastającego tempa życia i braku czasu oraz rozpadu tradycyjnego modelu rodziny i licznych dysfunkcji rodzinnych (bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, przemoc domowa, bezradność społeczna rodziców, euro sieroctwo itp.).Niejako naturalnym i silnie w ostatnich latach odczuwalnym skutkiem tych zjawisk jest narastająca radykalizacja zachowań dzieci i młodzieży, wzrost liczby i natężenia różnorakich zachowań ryzykownych młodych ludzi, w tym oraz wcześniejsza inicjacja w zakresie używania alkoholu oraz potęgowanie zjawiska przemocy rówieśniczej, rosnąca polaryzacja środowiska szkolnego i nierówność szans edukacyjnych, zagrożenie wykluczeniem społecznym i in.

W ramach programu realizowane są następujące działania:
• warsztaty profilaktyczne "Nazywam się człowiek"
• warsztaty profilaktyczne „Realizujemy siebie przez teatr"
• plenery malarskie
• konkurs plakatów teatralnych przygotowanych spektakli profilaktycznych
• konkurs krasomówczy "Nazywam się człowiek"
• spotkania "Bawimy się bez używek", pokazy racjonalnego żywienia i konkursy.
• debaty obywatelskie "Chcę być obywatelem Marek" i "Stop używkom w moim mieście, szkole i domu"
• wycieczka do Warszawy – Światowy Dzień Poezji
• czterodniowa wycieczka autokarowa po ciekawych miejscach Mazowsza i Mazur - "Przyroda naszym sojusznikiem"
• festyny integracyjne z wystawą poplenerową w Bibliotece Miejskiej w Markach
•  współudział w imprezach w Warszawie, Dębinkach, Radzyminie.