realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2015
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „Jestem czysty - Razem” jest rozszerzeniem realizowanego od 2008 roku Programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty” o moduł dla rodziców. Jest programem z zakresu profilaktyki wskazującej, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program ten bazuje na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka (Kumpfer, 1998; Kumpfer, Bluth, 2004) i opiera się na założeniu, że nastolatkowe lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia. Jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania poprzez: rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.

Uczestnik programu otrzymuje:
•    wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi
•    umiejętności społeczne niezbędne do utrzymywania abstynencji.

Rodzic uczestnika otrzymuje:
•    wiedzę na temat funkcjonowania osoby używającej narkotyki
•    umiejętności pomocy dziecku używającemu narkotyki

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej. Objętych nim jest 72 wychowanków  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i ich rodziców. W MOS nr 6 przebywa młodzież w wieku 13-18 lat pochodząca w 90% z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 90% wychowanków trwale eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna). Działania podejmowane są odpowiedzią na zmieniającą się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuację epidemiologiczną – wzrost rozpowszechnienia używania narkotyków oraz zmiany we wzorach ich przyjmowania.
Rodzice tych młodych ludzi wykazują dużą bezradność wychowawczą wynikającą z niskich umiejętności wychowawczych. Rodziny, pomimo nasilonej w ostatnich latach edukacji, nie posiadają wystarczającej wiedzy o samych substancjach, skutkach użycia jednorazowego i nadużywania, nie dostrzegają także zmian w zachowaniach swoich dzieci, przypisując często te zmiany okresowi dojrzewania. Istotną sprawą, która pogłębia problem powstawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży, jest niski poziom wiedzy dorosłych o substancjach uzależniających, ich działaniu oraz sposobach przyjmowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy nie są partnerami dla nastolatków w rozmowach o narkotykach i narkomanii.

Program korekcyjny dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Razem” był realizowany w MOS nr 6 od roku 2010. Z obserwacji uczestników (młodzieży i ich rodziców) wynika, że kompleksowe oddziaływania dają lepszy skutek, niż działania tylko w środowisku młodzieży. W przypadku braku oddziaływań na całą rodzinę skuteczność działań profilaktycznych była znacząco gorsza. Niniejszy program „Razem” jest rozwinięciem owego programu oraz komplementarnym uzupełnieniem równolegle realizowanego programu korekcyjnego dla młodzieży, a więc łącznie z nim zapewnia właśnie oddziaływanie na cały system rodzinny.