Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców

realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2015
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Jest to program nauki umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Uczestnikami programu są uczniowie gimnazjów z dzielnicy Ochota M. st. Warszawy, zagrożeni demoralizacją i przestępczością, popełniający czyny karalne, okazjonalnie używający narkotyków i ich rodzice. Jest to młodzież pochodząca w większości ze środowisk defaworyzowanych społecznie, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Głównym celem jest ograniczanie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Projekt składa się z następujących elementów
1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży
Głównym celem jest nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, nabywanie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych, oraz umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb. Program kładzie również nacisk na wpływ podejmowanych obecnie osobistych decyzji na dalsze życie, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności i wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z ich deficytów
2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców
Tematyka pracy warsztatowej obejmuje między innymi: rozpoznawanie i właściwe reagowanie na problemy dziecka zagrożonego, problemy relacji między dzieckiem a rodzicami, motywowanie dziecka do zmiany, radzenie sobie z emocjami, ustanawianie efektywnych zasad życia rodzinnego, informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic.
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców
Wspólny wyjazd młodzieży i rodziców ma na celu naukę reagowania przez rodziców w momentach kryzysowych, wspólne poznanie swoich zainteresowań, poprawę komunikacji, doświadczenie wspólnego spędzania czasu i rozwój więzi rodzinnej oraz rozpoczęcie cyklu zajęć, które będą kontynuowane po powrocie w MOS nr 6.
W trakcie obozu realizowany będzie program zajęć warsztatowych dla rodziców i młodzieży oraz zajęcia integracyjne, których najważniejszym przesłaniem jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodziny i rówieśników w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy. Z drugiej strony modelują one postawę partnerstwa i bliskości rodziców, pokazują, że można się z dziećmi bawić nie tracąc autorytetu, a wspólne działanie może być źródłem satysfakcji dla obu stron.