Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Dokąd idziemy

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „DOKĄD IDZIEMY” w ramach zadania publicznego: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2015
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy” jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do klas maturalnych), ich nauczycieli i rodziców.
Składa się z 4 modułów:
1) warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
2) modułu skierowanego do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych
3) modułu pracy z rodzicami i oddziaływań na środowisko rodzinne uczniów
4) stanowiącego uzupełnienie tej kompleksowej oferty programu profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR), realizowanego od kilku lat w szkołach nowodworskich, w roku bieżącym w Zespole Szkół nr 3.

Program „Dokąd idziemy” jest realizowany na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego od roku 2012, a w wyniku stałych kilkuletnich już doświadczeń i obserwacji środowiska szkolnego jest corocznie elastycznie modyfikowany i dostosowywany do realnych bieżących potrzeb i problemów, z uwzględnieniem Diagnoza lokalnych problemów społecznych,  sugestii wszystkich grup odbiorców (uczniów, nauczycieli i rodziców) oraz wniosków realizatorów, płynących z długofalowej pracy z tymi grupami.

Program jest realizowany przez stale aktualizujących swoje kompetencje specjalistów (pedagogów, profilaktyków, trenerów grupowych, trenerów umiejętności wychowawczych, coachów, socjoterapeutów i terapeutów uzależnień), z uwzględnieniem szerokiego wachlarza kreatywnych metod aktywnej pracy warsztatowej oraz najnowszych koncepcji profilaktycznych, rekomendowanych m.in. przez Rządowy Program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła, którego Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jest współtwórcą i koalicjantem.

MODUŁ 1 - Zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach
Na wszystkich poziomach nauczania oferujemy dostosowane do wieku rozwojowego uczniów zajęcia warsztatowe w pięciu obszernych i możliwych do elastycznego dostosowywania blokach tematycznych, tworzących „spiralny” system, w którym na każdym kolejnym poziomie nauczania ten sam blok tematyczny jest pogłębiany i rozszerzany, odpowiednio do wzrastających możliwości percepcyjnych, wynikającymi z rozwoju intelektualnego i emocjonalnego odbiorców oraz w związku ze zmieniającym się funkcjonowaniem psychospołecznym młodych ludzi, a także rozszerzającym się kręgiem ich problemów i zainteresowań:
1) JA I GRUPA – INTEGRACJA, KOMUNIKACJA I KOOPERACJA W ZESPOLE
2) JA I DRUGI CZŁOWIEK – NASZE WARTOŚCI, EMOCJE I GRANICE
3) ZAGROŻENIA I ZACHOWANIA RYZYKOWNE
4) ZŁOŚĆ, AGRESJA, PRZEMOC (w tym cyberprzemoc)
5) OSIĄGANIE CELÓW I WYBÓR DROGI ŻYCIOWEJ
Każdy blok tematyczny daje możliwość wyakcentowania nieco innych treści w zależności od potrzeb danej grupy – potrzeby te mogą być zgłaszane z wyprzedzeniem przez pedagoga lub wychowawcę lub diagnozowane na bieżąco podczas pierwszej części zajęć, w każdym wypadku dobór treści i metod odbywa się pod kątem możliwości rozwojowych i realnych potrzeb grupy. W razie potrzeby 1 blok tematyczny, pogłębiony i rozszerzony stosownie do problemów i potrzeb danej klasy, może być przedmiotem cyklu warsztatów (dwóch lub więcej).
Wszystkie zajęcia kończą się ewaluacją (przy pomocy różnorodnych metod), weryfikującą przede wszystkim subiektywne poczucie satysfakcji uczestników z zajęć – a więc stopień ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb.

MODUŁ 2 - Szkolenie rad pedagogicznych i konsultacje pedagogiczne:
Zajęcia indywidualne z wychowawcami lub małych grupach, w formie wybranej przez daną szkołę:
• Szkolenie dla wybranej części rady pedagogicznej (np. nowi nauczyciele, wychowawcy klas itp., w zależności od potrzeb i decyzji dyrektora) w zakresie tematycznym uzgodnionym wcześniej z pedagogiem i dyrekcją.
• Indywidualne konsultacje pedagogiczno-wychowawcze bezpośrednio po zajęciach warsztatowych – omówienie warsztatów, diagnoza, spostrzeżenia i sugestie dot. danej klasy, interwencja wychowawcza w sytuacjach kryzysowych
• Konsultacje wychowawcze w ustalonych wcześniej terminach – przekazanie wiedzy na temat skutecznych metod rozpoznawania i zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży i opracowywanie strategii profilaktycznych pracy z klasą, skuteczna współpraca z rodzicami

MODUŁ 3 - Działania skierowane do rodziców:
Zajęcia indywidualne lub w małych grupach warsztatowych (łączących np. kilkoro rodziców o podobnych potrzebach i z podobnymi problemami), w zależności od potrzeb. Tematyka zajęć będzie dostosowywana do realnych potrzeb i problemów, a ich celem jest m.in.:
• rozpoznawanie zagrożeń
• nauka skutecznej komunikacji z dzieckiem
• strategie skutecznych interwencji wychowawczych w sytuacjach kryzysowych
• skuteczna współpraca ze szkołą

MODUŁ 4 - Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
• Cotygodniowe dwugodzinne spotkania MOPR w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno-rozwojowym „Jestem sobą…”
• Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe MOPR
• Organizacja) zajęć edukacyjno-profilaktycznych na poziomie szkoły i poszczególnych klas, interwencje rówieśnicze w przypadku występowania problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych
• Udział w imprezach środowiskowych, promowanie działalności MOPR, profilaktyki rówieśniczej, wolontariatu i zdrowego stylu życia młodzieży