Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//images/sampledata/fruitshop/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//images/sampledata/fruitshop/utf.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /includes/framework.php on line 32

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//templates/bt_arise/html/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 48

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//templates/bt_arise/html/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 48

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include(//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /libraries/import.php on line 50

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_articles_latest/tmpl/sql.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /libraries/import.php on line 50

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:32) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Statut Oddziału

Statut

STATUT
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

§ 1

1. Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTZN w Warszawie, zwany dalej Oddziałem, jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, zwanego dalej PTZN - pozarządowej organizacji pożytku publicznego.
2. Oddział działa na podstawie Statutu PTZN, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwały władz naczelnych PTZN.

 

§ 2

1. Terenem działalności Oddziału jest Województwo Mazowieckie.
2. Siedzibą władz Oddziału jest Warszawa.


§ 3

Odział posiada osobowość prawną.

§ 4


Oddział może używać własnego logo, pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5


Odział realizuje cele PTZN określone w § 6 Statutu PTZN przy pomocy środków określonych w § 7 i § 8 Statutu PTZN.

§6


1. Celem Oddziału jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności.
1a. Celami statutowymi Oddziału są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa;
c) wypoczynku dzieci i młodzieży;
d) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
f) ekologii  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
g) ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
i) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2.  Do zadań Oddziału należy m.in.:
a)kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
b)rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności;
c)rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
d)przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej wyników działalności społecznej, wskazywanie potrzeb i trudności w przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz w ograniczaniu szkód związanych z ich używaniem;
e)występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej rehabilitacji i resocjalizacji;
f)podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności krajów Unii Europejskiej, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
g)współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych w  celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstronnej pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z zaburzeniami psychicznymi oraz zabezpieczenia osób używających substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez redukcję bezrobocia;
h)inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
i)ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy;
j)inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Towarzystwa;

3. Oddział może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i wspierać ruchy pozarządowe  określonych celami i zadaniami wynikającymi  z niniejszego statutu.

4. W tym samym zakresie Oddział może działać na rzecz inicjatyw ruchu obywatelskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

5. Oddział może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym może uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń zlecanych przez  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Oddział może prowadzić szkolenia w zakresie wychowania, edukacji, i pomocy psychologicznej.

§ 7


Do realizacji swych zadań Oddział w szczególności:
a) zabiega o to, aby organy administracyjne, rządowe i samorządowe uwzględniły w swojej działalności profilaktykę, działania leczniczo-resocjalizacyjne i prewencyjne oraz podejmowały działania dla zapewnienia odpowiedniej bazy materiałowej i kadrowej dla potrzeb leczniczych;
b) monitoruje realizację ogólnopolskiej i lokalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom w odniesieniu do przepisów wynikających z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych;
c) współpracuje z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami powołanymi dla przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, których działalność może przyczynić się do ograniczenia lub likwidacji tych zjawisk oraz rozwoju profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania skutkom tych zjawisk;
d) wspiera inicjatywy i ruchy abstynenckie;
e) prowadzi działalność profilaktyczną wśród młodzieży przy współudziale zainteresowanych urzędów administracji rządowej i pozarządowej;
f) utrzymuje kontakty i podejmuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi lub działającymi na terytoriach innych państw, w szczególności państw Unii Europejskiej, zajmującymi się sprawami uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
g) może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji o tych samych lub podobnych zadaniach;
h)  prowadzi własne działania informacyjne dotyczące problematyki uzależnień poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie i współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, prelekcji, telefonów zaufania, punktów informacyjno-konsultacyjnych itp.
i) może wydawać własne czasopisma naukowe, ulotki, broszury itp. i współdziałać w redagowaniu innych fachowych publikacji;
j) może prowadzić działalność naukowo-badawczą oraz zlecać i wnioskować opracowanie informacji o rozmiarach, przyczynach i skutkach zjawiska uzależnień;
k) może współpracować ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania dotyczących problematyki uzależnień;
l) inicjuje i prowadzi własne badania oraz analizuje ich wyniki we współpracy z powołanymi do tego instytucjami odnośnie do przestrzegania przepisów ograniczających zjawisko uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
ł) inicjuje i organizuje opiekę oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
m) współuczestniczy w organizowaniu opieki nad dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
n) gromadzi środki na budowę i eksploatację obiektów dla potrzeb przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, zabiega o przyznanie dotacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom leczniczym, instytucjom i organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem uzależnieniom;
o) organizuje działania w celu pozyskania i adaptowania różnych obiektów istniejących na placówki profilaktyczno-lecznicze i leczniczo-resocjalizacyjne i może przejmować obiekty na własność;
p) może prowadzić ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, za zgodą właściwych  władz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego;
r) może prowadzić oddziały dziennej pomocy, poradnie, punkty konsultacyjne i inne formy pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwych władz;
s) może prowadzić edukację społeczną o zjawisku uzależnień, zagrożeń zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętej programem przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
t) może realizować zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki , leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i współtworzyć lokalne strategie przeciwdziałania uzależnieniom;   
u) może stawać do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych;
w) może zatrudniać pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań statutowych;
z) może prowadzić, przez Zarząd Główny i oddziały, działalność gospodarczą w celu
uzyskania środków finansowych na działalność statutową;

§ 8

Przy Oddziale może działać, na zasadach określonych w programach działania, zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTZN, ruch dzieci i młodzieży, którego celem jest obrona środowisk dziecięco-młodzieżowych przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych.

§ 9

Zasady nabywania członkostwa w PTZN, jego utrata oraz prawa i obowiązki członków PTZN uregulowane są w Rozdziale III Statutu PTZN. Wszystkie postanowienia tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

§ 10

Członkiem Oddziału jest członek PTZN przyjmowany przez Prezydium Zarządu Oddziału na podstawie deklaracji i zarejestrowany na liście członków Oddziału.

§ 11


1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;   
c) Komisja Rewizyjna Oddziału;
d) Sąd Koleżeński Oddziału;

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

3. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału oraz Sąd Koleżeński Oddziału w przypadku zmniejszenia się liczby ich członków w czasie trwania kadencji, mają prawo uzupełnić swój skład. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.


§ 12

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 10 dni przed datą odbycia się Walnego Zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w uzasadnionych przypadkach:
a) z inicjatywy Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) na żądanie 1/3 członków oddziału.
Termin na zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania wynosi 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż 30 minut po pierwszym terminie, o czym zamieszcza się wzmiankę w zawiadomieniu o zebraniu. Uchwały zapadają wówczas większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.”


§ 13


W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Oddziału, będący osobami fizycznymi;
b) z głosem doradczym - członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału, członkowie honorowi oraz przedstawiciele organów statutowych Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, jego członkowie honorowi i zaproszeni goście.


§ 14


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) ustalanie wytycznych działalności Oddziału;
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d) wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;
e) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 15

1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału władzą oddziału terenowego jest Zarząd Oddziału liczący 5 do 7 członków.

2. W Zarządzie Oddziału nie mogą zasiadać osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.

§ 16


1. Zarząd Oddziału obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zebrania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oddziału).

3. W posiedzeniu Zarządu Oddziału uczestniczyć mogą z głosem doradczym - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.


§ 17

Członek Zarządu Oddziału traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w PTZN;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) odwołanie przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Zarządzie Oddziału. Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu może nastąpić wyłącznie uchwałą nadzwyczajnego zebrania członków oddziału.
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 18


Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) działanie w imieniu oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) realizowanie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego;
c) uchwalanie planów pracy i budżetu oddziału;
d) przedkładanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności;
e) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Towarzystwa;
f) współpraca z właściwymi terenowymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Towarzystwa;
g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału oraz ich organizowanie;
h) pobieranie składek członkowskich;
i) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie członków Zarządu Oddziału;
j) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz sekcji terenowych lub środowiskowych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
k) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych
l) powoływanie uczniowskich klubów sportowych i innych zajmujących się działalnością profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży.

§ 19

1. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej 4 członków Zarządu Oddziału wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
2. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Oddziału, które kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.
3. Do Prezydium Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością oddziału;
b) przyjmowanie członków zwyczajnych;
c) realizowanie uchwał Zarządu Oddziału oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi.
d) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w okresie między posiedzeniami Zarządu oddziału terenowego.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 20

Organem kontrolnym oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału, w której skład wchodzi przewodniczący oraz 2-3 członków. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału z pełnieniem funkcji w zarządzie oddziału lub Zarządzie Głównym lub ze stosunkiem pracy w Towarzystwie i jego oddziałach. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:
a) nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Głównego lub członkami zarządów oddziałów,
b) może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnionej funkcji.

§ 21

1. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności oddziału, a zwłaszcza wykonywania decyzji i uchwał oraz spraw majątkowych;
b) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wyników kontroli i wniosków z nich wynikających oraz żądanie wyjaśnień;
c) ocena projektu budżetu i bilansu;
d) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
e) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną PTZN.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.

§ 22


1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-7 członków wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami w obrębie oddziału.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.
5. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądów Koleżeńskich uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

§ 23


1. Prezydium Zarządu Głównego koordynuje i nadzoruje prace Oddziału.
2. Uchwały Zarządu Oddziału podlegają kontroli Zarządu Głównego w zakresie zgodności z przepisami prawa , celami PTZN, postanowieniami Statutu PTZN oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 24


1. Majątek Oddziału stanowią jego nieruchomości i ruchomości oraz:
a) Składki członkowskie;
b) Dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki, fundacje, dochody z działalności gospodarczej, z majątku stowarzyszenia;
c) Dochody z działalności statutowej;
d) Dochody z ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Oddziału służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 25


W zarządzaniu majątkiem Oddziału nie zezwala się na:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Oddziału w stosunku do członków Oddziału, ani innych członków PTZN, członków organów lub pracowników Oddziału lub PTZN i innych jego oddziałów oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Oddziału lub PTZN i innych jego oddziałów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Oddziału na rzecz członków Oddziału lub innych członków PTZN, członków organów lub pracowników Oddziału lub PTZN i innych jego oddziałów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Oddziału na rzecz członków Oddziału, innych członków PTZN, członków organów lub pracowników Oddziału lub PTZN i innych jego oddziałów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Oddziału lub członkowie PTZN, członkowie organów lub pracownicy Oddziału lub PTZN i innych jego oddziałów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

§ 26


Składanie oświadczeń woli, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz Oddziału wymaga dla swej ważności podpisu dwóch członków zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego oddziału i umocowanego przez przewodniczącego członka zarządu oddziału lub przewodniczącego oddziału i księgowego oddziału.

§ 27


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 28


1. Osobowość prawna Oddziału uzależniona jest od bytu prawnego PTZN. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PTZN o rozwiązaniu PTZN jest równoznaczna z uchwałą o rozwiązaniu Oddziału.”
2. W innych przypadkach rozwiązanie Oddziału należy do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału Głównego, zgodnie z § 28 ust. 1 lit. B oraz § 44a Statutu PTZN.”