Klub Młodych Dziennikarzy – program rówieśniczej edukacji obywatelskiej

Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie stworzonego przy pomocy finansowej Biura Edukacji w 2007 roku i realnie funkcjonującego długoterminowego programu rówieśniczej edukacji obywatelskiej (także patriotycznej, samorządowej, historycznej i europejskiej), opartej na działaniach dziennikarskich w środowisku lokalnym we współpracy ze strukturami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, działającymi na terenie dzielnicy Ochota i Warszawy.

Program polega na tworzeniu i wydawaniu przez dzieci i młodzież miesięcznika „Korniszon”, w którym istotne miejsce zajmują materiały związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego (wywiady z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz innych sektorów, reportaże, relacje, artykuły okolicznościowe, np. związane z rocznicami ważnych wydarzeń  itp.).

W roku 2013 planujemy m.in. cykl zajęć edukacyjnych i publikację materiałów związanych z Europejskim Roku Obywateli Unii Europejskiej oraz Rokiem bezpiecznej szkoły, a także wyakcentowanie Roku Juliana Tuwima, 150 rocznicy Powstania Styczniowego i otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w 70 rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim – poprzez zamieszczanie w miesięczniku tworzonych przez młodych dziennikarzy tekstów związanych z tą tematyką.

Założenia programowe zadania:
• Skuteczność edukacji poprzez aktywne działanie własne oraz edukacji rówieśniczej.
• Realizacja programu w główniej mierze przez samą młodzież, jedynie inspirowaną i ukierunkowywaną przez nielicznych dorosłych realizatorów (nauczycieli) – aktywizacja całego środowiska szkolnego wokół zadania i jego integracja.
• Ścisła współpraca z organami samorządu terytorialnego dzielnicy Ochota.
• Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi dzielnicy Ochota.

Profilaktyka poprzez twórczość, niwelowanie stopnia zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży poprzez konstruktywne, a zarazem atrakcyjne dla młodego człowieka alternatywy.

Korniszon - Niezależny Miesięcznik Młodzieży w Każdym Wieku - wersja elektroniczna