Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

 Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)
Program realizowany ze środków Miasta Marki

Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.
Głównym celem projektu jest realizacja systemu wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie działań profilaktycznych w środowisku szkolnym pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Przeszkoleni w programie rówieśnicy, posiadający wiedzę na temat używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka i informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia i skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniży ilość młodych ludzi zażywających środki psychoaktywne a młodzież przeszkolona w programie będzie modelowała zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.

Program MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy rówieśniczej oraz współdziałania nauczyciel – uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce kształtowania osobowości przyszłych obywateli i członków społeczeństwa oraz szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

Głównym celem programu jest stworzenie systemu wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Młodzież często zwraca się do rówieśników z różnymi trudnymi sytuacjami, przeszkoleni w programie rówieśnicy posiadający wiedzę m.in. na temat zachowań ryzykownych i używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka, informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia, zamodelować właściwe przykłady postępowania lub w razie potrzeby skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniży ilość zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, a młodzież przeszkolona w programie będzie modelowała zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.

UCZESTNICY PROGRAMU:
• co najmniej 30 odbiorców bezpośrednich (realizatorzy programu MOPR w szkołach – przeszkoleni uczniowie i nauczyciele) z terenu Marek
• co najmniej 1000 osób – odbiorcy pośredni (rówieśnicy – uczniowie i koledzy, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne) z terenu Marek
• dzięki mechanizmowi replikacji programu MOPR (wciąganie nowych uczestników spośród członków społeczności szkolnej przez pierwotną grupę realizatorów, coroczna rekrutacja spośród uczniów klas I gimnazjum oraz coroczne przenoszenie idei programu do szkół średnich przez gimnazjalistów kończących III klasę) pozwoli zapewne na znacznie szerszy zasięg oddziaływania programu niż określony powyżej, tak więc powyższe określenia liczbowe dotyczą minimalnej skali działań nie jest możliwe określenie ostatecznej liczby osób, które znajdą się w orbicie oddziaływań programu w dłuższej perspektywie czasowej – należy tu wziąć pod uwagę także dalsze, samodzielne już działania wyszkolonych w programie wolontariuszy

Działania realizowane w ramach programu:
• Zajęcia dla uczestników programu MOPR w placówkach oświatowych:
1.Zespół Szkół nr 1w Markach
2.Zespół Szkół nr 2 w Markach

• Seminarium regionalne MOPR:
Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

• Działania środowiskowe: szkoły, placówki oświatowe i instytucje Marek

 

 

 

EKOszkoła

EKOszkoła – nasze parki narodowe i krajobrazowe
Program realizowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Program EKOszkoła – nasze parki narodowe i krajobrazowe jest projektem mającym na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będącym jednocześnie ważnym elementem profilaktyki. Poprzez zwiedzanie wartościowych obiektów przyrodniczych uczniowie nabywają wiedzę, rozbudzają swoją wrażliwość na przyrodę i ekologię.

Główne cele projektu:
• Budzenie zainteresowań szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących środowiska przyrodniczego i podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej
• Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody

Cele szczegółowe:
• Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej na temat gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz obszarów cennych przyrodniczo
• Podnoszenie wiedzy na temat ochrony praw zwierząt
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia
• Promowanie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska
• Ukazanie Ziemi jako części Wszechświata
• Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej
• Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
• Poprawa aktywności fizycznej poprzez promowanie zdrowego wypoczynku
• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z zagrożonych patologią środowisk
• Rozwijanie zainteresowań i propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
• Odreagowywanie napięć emocjonalnych w kontakcie z przyrodą

Program przeznaczony jest dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prezentujących wycofanie w relacjach społecznych, nie podejmujących prób zmiany swojej sytuacji, posiadających poznawczy sąd urazowy: „Nic mi się nie udaje, więc nie podejmuję działań”.

Wychowankowie MOS to grupa młodzieży mająca 2 – 3 letnie opóźnienie edukacyjne, z dużymi deficytami poznawczymi. Wszyscy mają orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Uczniowie z tego rodzaju zaburzeniami wymagają niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy (Standardowe metody nauczania w stosunku do nich nie sprawdziły się).

Miejsce realizacji
1.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 Warszawa, Brożka 26 (zajęcia teoretyczne)
2.zajęcia terenowe realizowane w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo na terenie Polski
• Roztoczański Park Narodowy
• Ojcowski Park Narodowy
• Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Śląskiego
• Park Narodowy Bory Tucholskie

Zajęcia teoretyczne:
• Poszerzenie wiedzy na temat miejsca przewidywanej wycieczki, wspólne opracowanie trasy i harmonogramu działań. Przygotowanie ekwipunku.
• Podsumowanie zajęć w plenerze (konkurs wiedzy, omówienie widzianych osobliwości przyrodniczych)
• Prezentacja efektów pracy (pokaz slajdów, filmu, pamiątek, gawędy)
Zajęcia terenowe:
• Trekking jako forma aktywnego wypoczynku
• Poznanie środowiska przyrodniczego odwiedzonego miejsca
• Zajęcia dydaktyczne w miejscach cennych przyrodniczo

Projekt jest realizowany przez pracowników pedagogicznych MOS Nr 6 w Warszawie, nauczycieli przyrody i geografii, będącymi członkami PTZN.

Metody realizacji: zajęcia teoretyczne (konwersatoria, pogadanki, warsztaty, konkursy), zajęcia terenowe. Uczniowie na Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym w grupach 2-3 osobowych opracują jeden z odcinków trasy, którą w czasie wycieczki przedstawią reszcie wychowanków. W/w metody najbardziej sprawdzają się w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Realizatorzy projektu są wykwalifikowanymi pedagogami zajmującymi się resocjalizacją młodzieży niedostosowanej społecznie. Tego typu forma aktywności fizycznej połączona ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności sprawdziła się w pracy z tzw. trudną młodzieżą. Jednocześnie prowadzący są pasjonatami aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego z edukacją i własnym rozwojem.

 

 

 

Program korekcyjny dla młodzieży i rodziców

 Program korekcyjny dla młodzieży
eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców

W części przeznaczonej dla młodzieży jest kompilacją programów „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji „ART.”, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych” grupa 12 osób
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty” grupa 12 osób
3. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców grupa 24 osoby

W Królestwie Króla Maciusia

 „W KRÓLESTWIE KRÓLA MACIUSIA” - obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Obóz profilaktyczno-artystyczny (organizowany corocznie od kilku lat) jest integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z MDK „Ochota” z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), skupionymi w Klubie Profilaktyczno-Rozwojowym „X” działającym w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10. Uczestnicy obozu biorą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, których rezultatem jest wspólnie stworzone widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy. Tegoroczny musical „Król Maciuś I” zbudowany będzie wokół idei pedagogiki Janusza Korczaka i jego myśli dotyczących praw dziecka; idee te będą też przedmiotem warsztatów w trakcie tworzenia spektaklu.

Po Drugiej Stronie Lustra

 Międzyszkolny program kreatywnej edukacji rówieśniczej
PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA czyli ŻyjMy z Pasją i Zmieniajmy Świat


Program jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w 2011 w ramach dofinansowania przyznanego przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej. W 2012 - roku Janusza Korczaka będzie on przebiegać pod Korczakowskim hasłem NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ ŚWIATA TAKIM JAKIM JEST i jego osią ideową będzie kształtowanie w młodych uczestnikach i odbiorcach programu przekonania o sprawczym potencjale dziecka i młodego człowieka jako autonomicznej i pełnoprawnej istoty ludzkiej, a także siły kreującej oblicze naszego przyszłego świata.

Czytaj więcej: Po Drugiej Stronie Lustra

Strona 1 z 2