Program korekcyjny

 

 

 

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców
Projekt realizowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

Program korekcyjny dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ich rodziców „Razem” ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Warszawy - dzielnicy Wola oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r) oraz mieszkańców Gminy Radzymin (raport SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ GMINY RADZYMIN NA LATA 2008-2013  będącym Załącznikiem do Uchwały Nr 298/XXI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17.10.2008r) składa się z dwóch modułów:
1) Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi jest programem z zakresu profilaktyki wskazującej, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – zagrożonej skierowaniem do placówki resocjalizacyjnej.
Uczestnik Programu otrzymuje:
• wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi
• umiejętności społeczne niezbędne do utrzymywania abstynencji.
2) Program korekcyjny dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej, przeznaczonym dla wszystkich rodzin, niezależnie od stopnia zagrożenia nastolatków problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych
Program ten bazuje na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka (Kumpfer, 1998; Kumpfer, Bluth, 2004) i opiera się na założeniu, że nastolatkowe lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia. Jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania poprzez: rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.

Uczestnicy projektu:
Młodzież w wieku 14 – 18 lat z terenu Warszawy (Dzielnica Wola) oraz Gminy Radzymin i ich rodzice/opiekunowie, kierowani przez:
• Punkt Konsultacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Warszawa
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
• Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Brożka 26
• Gminną Komisję rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie

Kryteria przyjęcia do programu (młodzież):
- Uczestnik nie jest uzależniony od substancji psychoaktywnych
- Uczestnik eksperymentował z substancjami psychoaktywnymi
- Bieżąca sytuacja uczestnika charakteryzuje się:
• trudnością zrozumienia konieczności zmiany obecnego stylu życia związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych
•  potrzebą uzyskania niezbędnych umiejętności do zmiany obecnego stylu życia
• system wsparcia społecznego składa się głównie z osób, którym ich własny model życia nie pozwala na wypełnianie społecznych, zawodowych, szkolnych lub rodzinnych obowiązków
Kryteria przyjęcia do programu (dorośli):
- uczestnik deklaruje uczestnictwo w całym cyklu zajęć (obóz socjoterapeutyczny i 10 sesji warsztatowych

Miejsce realizacji:
1. Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Brożka 26
2. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie
3. Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny ZACISZE BIS w Koszelówce jako miejsce Obozu Treningowego

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców – 2 grupy po 12 osób
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży  2 grupy po 12 osób
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców 2 grupy po 24 osoby

 

 

 

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

 Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)
Program realizowany ze środków:
1) Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
2) Burmistrza Radzymina


Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.

Głównym celem projektu jest realizacja systemu wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie działań profilaktycznych w środowisku szkolnym pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami.

Czytaj więcej: Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

Projekt Razem

 

 

 

„RAZEM”
Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców
Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej


Program dla rodziców wychowanków MOS 6 i ich dzieci RAZEM ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o dobry klimat w szkole, reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, dbanie o bezpieczny wypoczynek, wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W części przeznaczonej dla młodzieży jest kompilacją programów TUKAN i Treningu Zapobiegania Agresji ART., opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych Szkoła dla rodziców i wychowawców.

Grupa docelowa: 20 (2 x 10) wychowanek i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie z rodzicami (2x10) - łącznie 40 osób.

Cele programu:
• poprawa funkcjonowania psychospołecznego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich rodzin (opiekunów)
• podniesienie kompetencji osób dorosłych (rodziców i opiekunów) w zakresie umiejętności wychowawczych
• przeciwdziałanie wykluczeniu,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• przeciwdziałanie uzależnieniom,
• dbanie o dobry klimat w szkole,
• reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,
• dbanie o bezpieczny wypoczynek

Miejsce realizacji:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6 (Gimnazjum nr 64) Warszawa, Brożka 26

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców: Trening umiejętności wychowawczych - 10 osób x 2 grupy
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży 10 osób x 2 grupy

Ad 1 - Zajęcia Warsztatowe dla rodziców Trening umiejętności wychowawczych
Program zajęć psychoedukacyjnych ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - realizowany od 1996r. w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
Dzięki realizacji równolegle wśród rodziców i dzieci program daje możliwość:
• tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego;
• wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie
• klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji;
• tworzenia lokalnych grupy wsparcia, w których rodzice nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej, co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.
Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona.
• Wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej realizowane są poprzez rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:
- nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy, - uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
- umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania,
- wyrażania rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane;
• edukację rodziców i wychowawców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka;
• uświadomienie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;
• uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania:
- w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego - oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie,
- skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;
• pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów wychowawczych.
Tematyka poszczególnych spotkań dotyczy relacji dorosły - dziecko:
• wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
• aktywnego, wspierającego słuchania;
• motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych;
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole;
• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
• budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
• uczenia samodyscypliny

Zajęcia prowadzone są się jednocześnie przez 2 trenerów metodami warsztatowymi, czyli: drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania.
Realizatorami programu są pedagodzy, którzy ukończyli szkolenie przewidziane programem, mają doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych z wykorzystaniem technik warsztatowych.
Zajęcia odbywają się w cyklach dziesięciu 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu (łącznie 20 godzin zajęć). Grupa liczy 10 osób. Planowane są dwie tury zajęć.

Tematy zajęć:
1.Granice
2.Uczucia
3.Jak reagować na zachowania ryzykowne dziecka (papierosy, alkohol, narkotyki, seks)?
4.Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5.Jak mówić, żeby dziecko rozumiało, o co nam chodzi?
6.Kary
7.Jak sobie radzić z przemocą i agresją?
8.Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie z ról
9.Pomocna pochwała i zachęta
10.Zachęcanie dziecka do współpracy

Ad 2 - Zajęcia Warsztatowe dla młodzieży
Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe). Program wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z ich deficytów. Zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch specjalistów, będących jednocześnie trenerami ART; wynika to ze specyfiki odbiorców (młodzież zagrożona demoralizacją).
Realizatorami programu są pedagodzy, którzy ukończyli szkolenie przewidziane programem, mają doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą młodzieży z wykorzystaniem technik warsztatowych.
Zajęcia odbywają się w cyklach dziesięciu 2-godzinnych spotkań raz w tygodniu (łącznie 20 godzin zajęć) i są prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów. Grupa liczy 10 osób.

Sesje spotkaniowe są strukturalizowane i zawierają następujące elementy:
• mikroedukacja,
• ćwiczenia warsztatowe,
• omawianie części warsztatowej,
• pytania, wnioski itp.,
• zajęcia dramowe
   
Tematy zajęć:
I. Psychoedukacja
1. Uczucia i sposoby ich wyrażania.
2. Lęk, Wstyd.
3. Złość, bliskość.
4. Przyjaźń, miłość.
5. Kim jestem?
6. Ja i mój system Wartości.
7. Poczucie Własnej Wartości
8. Jak porozumiewać się z ludźmi?
9. Jak być sobą nie krzywdząc innych?
10. Punkty oparcia w sobie.
II. Zajęcia warsztatowe w oparciu o trening ART i trening zachowań konstruktywnych
1. Rozumienie swoich uczuć
2. Radzenie sobie z czyimś gniewem
3. Praktykowanie samokontroli
4. Proszenie o pomoc
5. Radzenie sobie ze wstydem
6. Reagowanie na niepowodzenia
7. Określanie swoich możliwości
8. Mówienie dziękuję
9. Wykonywanie poleceń
10. Przepraszanie

 

 

 

Po Drugiej Stronie Lustra

PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRAMiędzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczejrealizowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRA jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w latach 2011-2012 w ramach dofinansowania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i ponownie MEN. W 2013 - roku bezpiecznej szkoły - będzie on przebiegać pod hasłem JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA I PLACÓWKA. Głównym celem programu jest wzmacnianie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez kształtowanie postaw i relacji młodych uczestników i odbiorców projektu w wyniku podejmowanych różnorodnych, ale spójnych działań edukacyjnych i profilaktyczno-artystycznych.

Zadanie składa się z 4 wzajemnie dopełniających się bloków działań:
1. Interdyscyplinarne warsztaty kompetencji psychospołecznych i artystycznych dla dzieci i młodzieży, zakończone stworzeniem musicalu profilaktycznego PIĘKNA I BESTIA oraz jego wielokrotną prezentacją dla środowiska szkolnego. Integralną częścią każdej prezentacji będą mini-warsztaty dla publiczności, służące rozwijaniu wrażliwości i empatii oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw prospołecznych w relacjach rówieśniczych.
2. Seminarium warsztatowe oraz cykl zajęć edukacyjnych i warsztatów dramowo-teatralnych z zakresu zapobiegania agresji i przemocy oraz innym zachowaniom ryzykownym młodzieży dla szkolnych i międzyszkolnych grup wolontariuszy i liderów – Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego (MOPR) i nauczycieli – opiekunów grup. Celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji psychospołecznych młodzieży oraz przygotowanie jej do samodzielnego tworzenia spektakli profilaktycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oraz formułowania ich konstruktywnego przesłania, a także podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.
3. Organizacja i przeprowadzenie IV Międzyszkolnego Przeglądu Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych LUSTERKO pod hasłem JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA I PLACÓWKA, w którym zostaną zaprezentowane także autorskie spektakle stworzone przez samą młodzież w trakcie seminarium i warsztatów. Warunkiem udziału w przeglądzie będzie m.in. prezentacja stworzonych spektakli w środowisku danej szkoły lub placówki
4. Opracowanie, wydanie i kolportaż w środowisku szkolnym dwóch publikacji:
- numeru specjalnego młodzieżowego miesięcznika KORNISZON, poświęconego upowszechnianiu idei Roku Bezpiecznej Szkoły oraz dobrych praktyk w tym zakresie; w numerze znajdą się prace literackie i publicystyczne dziecięcych i młodzieżowych autorów – laureatów konkursu JA + TY = MY. MY= BEZPIECZNA SZKOŁA, relacje z różnego rodzaju działań edukacyjno-wychowawczych i artystycznych związanych z popularyzacją idei wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkołach i placówkach
- książki PO BEZPIECZNEJ STRONIE LUSTRA - zbioru scenariuszy spektakli stworzonych na przegląd oraz pisanych przez młodzież skupioną wokół KORNISZONA tekstów literackich i publicystycznych, inspirowanych hasłem przeglądu ideą Roku Bezpiecznej Szkoły, poprzedzonych refleksją metodyczną na temat dobrych praktyk z zakresu edukacji rówieśniczej na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Założenia programowe zadania:
• Skuteczność edukacji rówieśniczej oraz wychowania poprzez aktywne działanie własne
• Atrakcyjność i skuteczność profilaktyki kreatywnej poprzez sztukę, twórczość i wspólne działanie
• Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z różnych środowisk - ponadlokalna wymiana konstruktywnych pomysłów i dobrych praktyk w zakresie kreatywnej edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, artystyczne, dziennikarsko-literackie i inne
• Własne, twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz bezpieczeństwa w środowisku szkolnym - twórcza realizacja idei wolontariatu w praktycznej edukacji rówieśniczej.

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, szkołami i Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6.

• MDK udostępni salę widowiskową na przegląd LUSTERKO, tam zostanie przeprowadzony konkurs literacki i powstanie numer specjalny miesięcznika KORNISZON, do którego materiały pozyska sekcja dziennikarska MDK.
• MOS nr 6 zapewni noclegi dla uczestników przeglądu spoza Warszawy.
• Szkoły współpracujące z MDK i PTZN, w których realizujemy program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, deklarują udział w seminarium, zajęciach edukacyjnych i warsztatach teatralnych oraz przeglądzie, a także współudział w kolportażu stworzonych publikacji.

 

 

 

 

Strona 1 z 3