EKOszkoła

 

 

 

EKOszkoła – Natura 2000
Program realizowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Program EKOszkoła – Natura 2000 jest projektem mającym na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będącym jednocześnie ważnym elementem profilaktyki. Poprzez zwiedzanie wartościowych obiektów przyrodniczych uczniowie nabywają wiedzę, rozbudzają swoją wrażliwość na przyrodę i ekologię.

Główne cele projektu:
• Budzenie zainteresowań szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących środowiska przyrodniczego i podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących środowiska przyrodniczego i podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

Program przeznaczony jest dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prezentujących wycofanie w relacjach społecznych, nie podejmujących prób zmiany swojej sytuacji, posiadających poznawczy sąd urazowy: „Nic mi się nie udaje, więc nie podejmuję działań”.

Wychowankowie MOS to grupa młodzieży mająca 2 – 3 letnie opóźnienie edukacyjne, z dużymi deficytami poznawczymi. Wszyscy mają orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Uczniowie z tego rodzaju zaburzeniami wymagają niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy (Standardowe metody nauczania w stosunku do nich nie sprawdziły się).

Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego od 2009 roku i opiera się na realizacji zajęć teoretycznych (dydaktycznych) w placówce oraz zajęć terenowych: dwudniowe spływy kajakowe połączone z działalnością ekologiczną: Uzbrojeni w worki na śmieci, wyławiać będą dryfujące w rzekach śmieci, segregować je zgodnie z zasadami recyklingu i umieszczać w specjalnych pojemnikach.

Zajęcia teoretyczne:
• Poszerzenie wiedzy na temat miejsca przewidywanej wycieczki, wspólne opracowanie trasy i harmonogramu działań. Przygotowanie ekwipunku.
• Podsumowanie zajęć w plenerze (konkurs wiedzy, omówienie widzianych osobliwości przyrodniczych)
• Prezentacja efektów pracy (pokaz slajdów, filmu, pamiątek, gawędy)

Zajęcia terenowe:
• Spływ kajakowy jako forma aktywnego wypoczynku
• Poznanie środowiska przyrodniczego odwiedzonego miejsca
• Zajęcia dydaktyczne w miejscach cennych przyrodniczo

Projekt jest realizowany przez pracowników pedagogicznych MOS Nr 6 w Warszawie, nauczycieli przyrody i geografii, będącymi członkami PTZN.

Metody realizacji: zajęcia teoretyczne (konwersatoria, pogadanki, warsztaty, konkursy), zajęcia terenowe. Uczniowie na Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym w grupach 2-3 osobowych opracują jeden z obszarów Natura 2000, którą w przedstawią reszcie wychowanków. W/w metody najbardziej sprawdzają się w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.  Realizatorzy projektu są wykwalifikowanymi pedagogami zajmującymi się resocjalizacją młodzieży niedostosowanej społecznie. Tego typu forma aktywności fizycznej połączona ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności sprawdziła się w pracy z tzw. trudną młodzieżą. Jednocześnie prowadzący są pasjonatami aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego z edukacją i własnym rozwojem.

 

 

 

Projekt Dokąd Idziemy

 

 

 

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy”
realizowany ze środków Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy” jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do klas maturalnych), ich nauczycieli i rodziców.

Składa się z 3 modułów warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz modułów skierowanych do nauczycieli i wychowawców i rodziców.

Uzupełnieniem tej kompleksowej oferty jest program edukacji rówieśniczej realizowany od kilku lat w gimnazjach nowodworskich.

Obserwacje prowadzone podczas realizacji programu w 2012 roku dają podstawę do następujących wniosków dotyczących potrzeb młodzieży:
• Prowadzona na wstępie zajęć w każdej klasie diagnoza wykazała, że w przeważającej większości klas problemy zgłaszane przez pedagogów (np. agresja rówieśnicza i zachowania agresywne wobec nauczycieli, cyberprzemoc czy też używanie substancji psychoaktywnych) były albo wynikiem braku integracji i dobrej komunikacji w zespole klasowym (a często także pomiędzy uczniami i nauczycielami), albo stanowiły „problemy zastępcze”, kryjące właśnie brak rzeczywistej integracji. Dlatego wszystkie zajęcia warsztatowe (na wszystkich poziomach nauczania) powinny zawierać moduł ćwiczeń integracyjnych, komunikacyjnych i kooperacyjnych (w różnych proporcjach, w zależności od potrzeb, możliwości i deficytów danej klasy).
• W większości klas brakuje rzeczywistej integracji – w niemal każdej część uczniów funkcjonuje „na obrzeżach” grupy lub wręcz poza nią, istnieje więc duża potrzeba zajęć integracyjnych i rozwijania umiejętności komunikacyjnych i kooperacyjnych.
• Wśród młodzieży (we wszystkich grupach wiekowych) istnieje wiele mitów dotyczących środków psychoaktywnych. Na ogół nie mają oni możliwości skonfrontowania tych mitów z rzetelną wiedzą, lub wręcz przyjmują mity jako pewnik.
• Znaczna część młodzieży docenia lub nawet przecenia „zabawowe” właściwości środków psychoaktywnych, najczęściej trudno jest jej dostrzec konsekwencje społeczne i emocjonalne nadużywania tych środków.
• Młodzież ma potrzebę systematyzacji swojej wiedzy i dyskusji o uzależnieniach w ogóle. Należy to im umożliwiać, możliwie bez cenzury, bo to oni mają najbardziej skorzystać na wymianie poglądów między sobą.
Uczestnicy warsztatów podczas zajęć oraz w ankietach ewaluacyjnych podkreślali jako pozytywne następujące elementy warsztatów:
• Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje formuła prowadzenia zajęć przez osoby spoza szkoły i bez obecności nauczyciela
• Szacunek prowadzących dla autonomii i poglądów młodzieży oraz możliwość bezpiecznego wyrażania swoich opinii
• Dobre przygotowanie trenerów i możliwość zweryfikowania swojej wiedzy oraz nabycie nowej
• Warsztatową formułę zajęć i aktywne metody ich prowadzenia z elementami treningu interpersonalnego i ćwiczeń integracyjnych

Ponadto, wyrażając swoje uznanie i satysfakcję z takich zajęć, uczniowie akcentowali swoje zniechęcenie i znużenie „gadaną” profilaktyką, której w opinii większości klas uczniowie mają przesyt (początek każdych zajęć rozpoczynał się zazwyczaj od konieczności przełamania oporu uczniów, którzy demonstrowali niechęć już na samo hasło „zajęcia profilaktyczne”, narzekając, że mają już dość „ględzenia” i „wcisków”. Prowadzi to do wniosku, że metoda warsztatowa jest dla młodzieży najbardziej atrakcyjna, a zatem potencjalnie najbardziej skuteczna.
Wszystkie powyższe obserwacje i wnioski zostały uwzględnione przy konstruowaniu niniejszego programu.

Adresatami zadania publicznego są uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice i rady pedagogiczne wszystkich 10 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Łączna liczba klas:
Klasy IV-VI – 43
Gimnazja- 43
Szkoły ponadgimnazjalne-13
oraz dodatkowo ok. 80 wolontariuszy programu profilaktyki rówieśniczej „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze MOPR działający w
1. Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Twierdza Modlin
2. Zespół Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Cel główny programu:
Zmniejszenie skali dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, w tym ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu oraz zjawiska odurzania się alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej.

Działania realizowane w ramach programu:

I Zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach
1) Szkoła podstawowa:
• kształtowanie wczesnej samodzielności oraz integracji rówieśniczej w środowisku szkolnym.
2) Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
• modelowanie w dorastającej młodzieży konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego, kształtowanie odporności na czynniki ryzyka występujące w środowisku
• poznanie przez uczestników przyczyn powstawania i mechanizmów uzależnień
• usystematyzowanie wiedzy o rodzajach uzależnień i dotyczącej środków uzależniających,
• skonfrontowanie przekonań uczestników nt. pozytywnych skutków przyjmowania substancji uzależniających, a rzeczywistymi kosztami,
Wszystkie poziomy nauczania:
• wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia skłaniającą do zachowań ryzykownych
• modelowanie i wzmocnienie postaw trzeźwościowych
• wzmacnianie integracji, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i kooperacyjnych w grupach rówieśniczych jako najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachowaniom agresywnym i przemocy w środowisku szkolnym

II. Szkolenie rad pedagogicznych i konsultacje wychowawcze:
Przekazanie wiedzy na temat skutecznych metod rozpoznawania i zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży i opracowywanie strategii profilaktycznych pracy z klasą.

III. Działania skierowane do rodziców – Rozpoznawanie zagrożeń i skuteczna komunikacja z dzieckiem (działania realizowane przez wolontariuszy MOPR)

IV. Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
Program MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy rówieśniczej oraz współdziałania nauczyciel – uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce kształtowania osobowości przyszłych obywateli i członków społeczeństwa oraz szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

 

 

 

Polsko-Bułgarskie Spotkania Liderów

POLSKO-BUŁGARSKIE SPOTKANIA LIDERÓW
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Młodzież w Działaniu

Termin:    17 lipca - 30 lipca 2013

Uczestnikami są liderzy młodzieżowi – wolontariusze (także ze środowisk zagrożonych), uczniowie szkół ponadpodstawowych z Polski i Bułgarii, działający w swoich środowiskach na rzecz rówieśników zagrożonych marginalizacją (np. z powodu używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, problemów w nauce, niepełnosprawności itp.). Jest to grupa młodych ludzi, posiadających wolę współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, chętnych do pracy na rzecz innych – realizacji różnorakich działań z zakresu profilaktyki rówieśniczej w obu krajach, co stanowi główny temat projektu. Celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie, podniesienie kompetencji pomocowych i poszerzenie metod pracy, a także wzajemne poznanie się młodzieży z różnych kręgów kulturowych, odnalezienie wspólnych, europejskich wartości i priorytetów działania pomimo różnic.

Czytaj więcej: Polsko-Bułgarskie Spotkania Liderów

Projekt Taneczne Wakacje

„TANECZNE WAKACJE” - obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Obóz profilaktyczno-artystyczny, organizowany corocznie od kilku lat i w poprzednich latach wielokrotnie dofinansowywany przez Wydział Spraw Społecznych Miasta St. Warszawy – Dzielnica Ochota, jest integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z MDK „Ochota” z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), m.in. skupionymi w Klubie Profilaktyczno-Rozwojowym „X” działającym w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10.

Uczestnicy obozu biorą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, których rezultatem jest wspólnie stworzone widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy.

Strona 2 z 3