Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej „PO PRZYJAZNEJ STRONIE LUSTRA”

realizowany w okresie od 27 października do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Międzyszkolny program kreatywnej profilaktyki i edukacji rówieśniczej PO PRZYJAZNEJ STRONIE LUSTRA jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń Oddziału PTZN w Warszawie jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w latach 2011-2013 w ramach dofinansowania MCPS i MEN. Głównym celem programu jest wzmacnianie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez prowadzenie niekonwencjonalnych form edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Projekt składa się z 3 wzajemnie dopełniających się bloków działań:

1. Interdyscyplinarne warsztaty kompetencji psychospołecznych i artystycznych dla dzieci i młodzieży, zakończone stworzeniem musicalu profilaktycznego MAŁA SYRENKA oraz jego wielokrotną prezentacją dla środowiska szkolnego. Integralną częścią każdej prezentacji będą mini-warsztaty dla publiczności, służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prospołecznych w relacjach rówieśniczych.
2. Cykl edukacyjnych warsztatów dramowo-teatralnych z zakresu zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży dla szkolnych i międzyszkolnych grup uczestników, w tym grup wolontariuszy i liderów – Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego (MOPR) oraz nauczycieli – opiekunów grup. Celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji psychospołecznych młodzieży oraz przygotowanie jej do samodzielnego tworzenia profilaktycznych spektakli edukacyjnych o tematyce związanej z bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oraz formułowania ich konstruktywnego przesłania, a także podnoszenie kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli.
3. Organizacja i przeprowadzenie V Międzyszkolnego Przeglądu Młodzieżowych Spektakli Profilaktycznych LUSTERKO, w którym zostaną zaprezentowane także autorskie spektakle stworzone przez samą młodzież w trakcie warsztatów. Warunkiem udziału w przeglądzie będzie m.in. prezentacja stworzonych spektakli w środowisku danej szkoły lub placówki.

Założenia programowe zadania:

- Skuteczność edukacji rówieśniczej oraz wychowania poprzez aktywne działanie własne
- Atrakcyjność i skuteczność profilaktyki kreatywnej poprzez sztukę, twórczość i wspólne działanie
- Ścisła współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi z różnych środowisk - ponadlokalna wymiana konstruktywnych pomysłów i dobrych praktyk w zakresie kreatywnej edukacji rówieśniczej poprzez działania teatralne, artystyczne, dziennikarsko-literackie i inne
- Własne, twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz bezpieczeństwa w środowisku szkolnym - twórcza realizacja idei wolontariatu w praktycznej edukacji rówieśniczej.

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi (m.in. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 w Warszawie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie i in.). MDK udostępni salę widowiskową na przegląd LUSTERKO, szkoły współpracujące z MDK i PTZN, w których realizujemy program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, deklarują udział w edukacyjnych warsztatach teatralnych oraz przeglądzie, a także współudział w tworzeniu i kolportażu publikacji.

Letnie obozy profilaktyczne

realizowany w okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Letnie obozy profilaktyczne są integralną częścią, podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznej pracy profilaktycznej i wychowawczej, prowadzonej przez Oddział PTZN w Warszawie we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego.

Praca ta obejmuje:
1) młodzież liderską (uczniów szkół gimnazjalnych w tym również pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych), skupioną wokół programu profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, realizowanego w 7 placówkach oświatowych z terenu województwa mazowieckiego – ta grupa to uczestnicy obozu profilaktyczno-rozwojowego, w czasie którego będą nabywać i weryfikować w praktyce umiejętności psychospołeczne i pomocowe.
2) dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych wychowawczo (rodziny dysfunkcyjne, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym), m.in. wychowanków Klubu Profilaktyczno-Rozwojowego „X” działającego w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie, ul. Rokosowska 10 – to uczestnicy obozu profilaktyczno-artystycznego, na którym wezmą udział w intensywnych interdyscyplinarnych warsztatach profilaktyczno-artystycznych, tworząc wspólnie widowisko muzyczne, które następnie będzie prezentowane w środowisku Ochoty i Warszawy.

Obydwa obozy realizowane są w tym samym terminie i w tym samym miejscu ze względu na racjonalność wykorzystania sprzętu oraz obsługi logistycznej, co zmniejsza koszty całkowite. Zarazem jednak są to dwa odrębne obozy, ponieważ przeznaczone są dla dwóch odrębnych i różnych grup odbiorczych, na każdym realizowany jest odmienny program, wymagający także odrębnej kadry o zróżnicowanych kompetencjach (trenerzy umiejętności psychospołecznych oraz instruktorzy zajęć artystycznych).

Jednocześnie przeprowadzenie obu obozów równolegle w tym samym ośrodku umożliwia wzajemne interakcje pomiędzy ich uczestnikami, umożliwiające praktyczne wykorzystanie i weryfikację nabywanej w trakcie obozu wiedzy i umiejętności (np. liderzy MOPR organizują dla uczestników obozu artystycznego zajęcia integracyjne na bazie swoich własnych warsztatów, a sami stają się pierwszymi widzami i recenzentami tworzonego na drugim obozie musicalu). Powoduje to, że pomimo odrębności programowej oba obozy stanowią wzajemnie dopełniające się, komplementarne elementy jednego projektu.

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM”

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM”


realizowany w okresie od 01 września do 15 listopada 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „RAZEM” ma na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w obszarze opiekuńczo-wychowawczym (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r) składa się z trzech wzajemnie dopełniających się modułów:

1. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców, inaugurujący cały cykl zajęć
Wspólny wyjazd młodzieży i rodziców ma na celu naukę reagowania przez rodziców w momentach kryzysowych, wspólne poznanie swoich zainteresowań, poprawę komunikacji, doświadczenie wspólnego spędzania czasu i rozwój więzi rodzinnej oraz rozpoczęcie cyklu zajęć, które będą kontynuowane po powrocie w MOS nr 6.
W trakcie obozu realizowany będzie program zajęć warsztatowych dla rodziców i młodzieży oraz zajęcia integracyjne, których najważniejszym przesłaniem jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodziny i rówieśników w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy, przełamujący tak powszechne wśród młodzieży stereotypy dobrej zabawy uwarunkowanej obecnością używek. Z drugiej strony modelują one postawę partnerstwa i bliskości rodziców, pokazują, że można się z dziećmi bawić nie tracąc autorytetu, a wspólne działanie może być źródłem satysfakcji dla obu stron.

2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty”
Program „Jestem Czysty” zawiera elementy programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji ART i oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – alkohol, nikotyna, narkotyki, leki psychotropowe. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawowej wiedzy w obszarze uzależnienia oraz wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem Zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch trenerów – socjoterapeutów, terapeutów uzależnień i pedagogów, będących jednocześnie trenerami ART – wynika to ze specyfiki odbiorców – młodzież zdemoralizowana i zagrożona demoralizacją.

3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych”
Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Program zajęć psychoedukacyjnych ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona.

Dzięki realizacji równolegle wśród rodziców i dzieci program daje możliwość tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego, wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji oraz tworzenia lokalnych grupy wsparcia, w których rodzice nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej, co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – wychowanków placówki resocjalizacyjnej oraz specyficznej grupy rodziców – często bezradnych, nie posiadających wystarczających umiejętności wychowawczych.

II Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim

realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Jest to program poświęcony na naukę umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów w Nowym Dworze Mazowieckim, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Program składa się z trzech wzajemnie dopełniających się modułów:
1. Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży i rodziców, inaugurujący cały cykl zajęć
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Jestem czysty”
3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych”

W części przeznaczonej dla młodzieży program zawiera elementy programów „TUKAN” i Treningu Zapobiegania Agresji ART; oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych.

Moduł dla rodziców oparty jest na treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – wychowanków placówki resocjalizacyjnej oraz specyficznej grupy rodziców – często bezradnych, nie posiadających wystarczających umiejętności wychowawczych.

Podobny program realizowany był ze środków Wojewody Mazowieckiego w roku 2012 w Radzyminie oraz w roku 2013 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie. W obu tych miejscach jest kontynuowany ze środków samorządu lokalnego. W przypadku pozytywnego odbioru projektu „Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim” władze Nowego Dworu Mazowieckiego zadeklarowały jego kontynuację w latach następnych.

Program wsparcia dla dzieci i młodzieży w Nowym Dworze Mazowieckim i ich rodziców

realizowany w okresie od 15 czerwca do 31 października 2014
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Jest to program nauki umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów szkół w Nowym Dworze Mazowieckim pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Program oparty jest na koncepcji poczucia koherencji Antonovsky’ego. Uczestnicy uczą się lepiej rozumieć skutki i zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi. W części uczenia się umiejętności społecznej przekonują się, że mogą zachowywać się odpowiedzialnie w sytuacjach zagrożenia oraz wykorzystywać własne czynniki chroniące przed uzależnieniem.
Program kładzie również nacisk na wpływ podejmowanych obecnie osobistych decyzji na dalsze życie, zwłaszcza w odniesieniu do używania narkotyków.

W odniesieniu do rodziców celem jest wzmacnianie umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie poprzez podniesienie kompetencji osób dorosłych (rodziców i opiekunów) w zakresie umiejętności wychowawczych, w wyniku czego nastąpi poprawa funkcjonowania psychospołecznego wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i zmniejszenie problemu narkotykowego.

Celem jest m.in. dostarczenie rodzicom i opiekunom wiedzy na temat:
•    przyczyn inicjacji narkotykowej i uzależnienia dzieci i młodzieży,
•    używania substancji psychoaktywnych jako elementu eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
•    kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem oraz rozwojem autonomii i tożsamości u nastolatków
•    funkcjonowania rodziny i jej roli dla rozwoju psychospołecznego młodego człowieka.
Podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów służy cykl warsztatów, obejmujących m.in. następujące obszary problemowe:
•    rozpoznawanie i właściwe reagowanie na problemy dziecka zagrożonego uzależnieniem
•    motywowanie dziecka do zmiany
•    radzenie sobie z emocjami
•    ustanawianie efektywnych zasad życia rodzinnego, zawieranie kontraktu rodzinnego
•    radzenie sobie z konfliktem pokoleń
•    asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Ważnym elementem programu jest integracja rodziców wychowanków, budowanie wzajemnego zaufania oraz stworzenie sieci wzajemnego wsparcia rodziców (w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu).

Zakładamy, że ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania możliwe jest poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz wzmacnianie więzi w rodzinie. Związek między stylami wychowawczymi rodziców a używaniem narkotyków przez ich dzieci znajduje potwierdzenie w wielu badaniach naukowych, stanowiących podstawę współczesnych programów profilaktycznych.

Konieczne jest zatem wspieranie tych rodzin, w których pojawił się problem w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, udzielanie pomocy, wskazywanie rozwiązań, wspólne ustalanie reguł domowych, mogących ograniczyć już poniesione szkody i uniemożliwić powstawanie kolejnych.

Program profilaktyczny „NASZ DIALOG – KROK DALEJ”

realizowany w okresie od 01 czerwca do 15 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Proponowany program warsztatów „Nasz dialog - krok dalej” skierowany jest do grup młodzieży będącej jednocześnie osobami narażonymi na zachowania ryzykowne, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi tj. alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne. Źródłem licznych problemów wg różnorodnych badań są również przejawiane zachowania dysfunkcyjne w życiu społecznym np. postawy agresji, przemoc, brak postaw asertywnych, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Program ten ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zapobiegawczej uzależnienia od alkoholu, zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W ostatnich latach obserwuje się narastanie zachowań ryzykownych młodzieży i związanych z nimi problemami wychowawczymi w otoczeniu szkolnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska proponujemy realizację programu „Nasz dialog- krok dalej” skierowanego do grup szkolnych.

W oparciu o badane potrzeby środowiska program „Nasz dialog- krok dalej” zakłada realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych dla uczniów w wieku 14 -16 lat.
Partnerem PTZN w realizacji zadania jest Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, placówka funkcjonująca w dzielnicowym systemie oświaty, co zwiększa szanse na dotarcie do grupy odbiorczej, a jednocześnie daje możliwość wykorzystania potencjału i doświadczenia MDK w organizacji imprez środowiskowych oraz niezbędnych do tego zasobów rzeczowych.
Od kilku lat prowadzimy dla zorganizowanych grup szkolnych (klas) warsztaty zachowań konstruktywnych, które cieszą się ogromnym powodzeniem w ochockich szkołach, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu zespołów klasowych i ich komunikacji z wychowawcami i nauczycielami. O tym, jak istotnym i skutecznym czynnikiem chroniącym są w przekonaniu pedagogów takie warsztaty, świadczy fakt, że przy trzech grupach warsztatowych w tygodniu w połowie września bieżącego roku szkolnego zarezerwowane były już wszystkie terminy na cały rok szkolny, a chętne szkoły zgłaszają się nadal. Potrzeba podobnych zajęć w środowisku szkolnym dzielnicy jest zatem ogromna – stanowi to jedną z głównych przyczyn powstania niniejszego projektu, aby w sposób bardziej zadowalający tę potrzebę zaspokoić. Zajęcia spotykają się z dużym uznaniem wśród młodzieży (są wysoko oceniane), potwierdza to ich gotowość i chęć do udziału w kolejnych spotkaniach.

Uczestnikami projektu są uczniowie ochockich gimnazjów (klasy I-III)
•    Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica
•    Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa
•    Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota
•    Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 r.
•    Gimnazjum nr 17 przy Zespole Szkół nr 83 im. Marii Dąbrowskiej

„Przeżyj” to z nami

 

 

 

 „PRZEŻYJ” TO Z NAMI

Program pozalekcyjnych zajęć stanowiących integralny element programu profilaktycznego jako elementu oddziaływań profilaktycznych w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
realizowany w okresie od 01 kwietnia do 20 grudnia 2014
dofinansowany przez Burmistrza Marek

Program, realizowany w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W oparciu o diagnozę potrzeb, wynikającą z ankietyzacji wybranych grup młodzieży i dzieci na terenie gminy Marki ustalono następujące potrzeby:
• stworzenie warunków dla młodzieży i dzieci, odrzucanych przez środowisko rówieśnicze lub rodziny spędzania czasu wolnego i wyrównywanie szans edukacyjnych
• zapewnienie atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb młodzieży oferty spędzania czasu wolnego
• kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji życiowych (m.in. dotyczących spędzania czasu wolnego)
• przeciwdziałanie zagrożeniom wieku dojrzewania (alkohol, przemoc, itp.)
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze środowisk de faworyzowanych społecznie jako sposób wyrównywania szans
• aktywizowanie rodzin i środowiska lokalnego w działaniach profilaktycznych (udział w przygotowaniu zaplanowanych imprez), szkoleniach i pokazach.

Przyczyny powstawania i pogłębiania się wymienionych potrzeb to, z jednej strony, naturalne potrzeby rozwojowe młodych ludzi, a z drugiej strony niewystarczające przygotowanie i pewna bezradność środowisk szkolnych i rodzinnych w zakresie ich właściwego zaspokajania, narastające zjawisko tzw. niewydolności wychowawczej rodzin, wynikające m.in. z wzrastającego tempa życia i braku czasu oraz rozpadu tradycyjnego modelu rodziny i licznych dysfunkcji rodzinnych (bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, przemoc domowa, bezradność społeczna rodziców, euro sieroctwo itp.).Niejako naturalnym i silnie w ostatnich latach odczuwalnym skutkiem tych zjawisk jest narastająca radykalizacja zachowań dzieci i młodzieży, wzrost liczby i natężenia różnorakich zachowań ryzykownych młodych ludzi, w tym oraz wcześniejsza inicjacja w zakresie używania alkoholu oraz potęgowanie zjawiska przemocy rówieśniczej, rosnąca polaryzacja środowiska szkolnego i nierówność szans edukacyjnych, zagrożenie wykluczeniem społecznym i in.

W ramach programu realizowane są następujące działania:
• warsztaty profilaktyczne "Nazywam się człowiek"
• warsztaty profilaktyczne „Realizujemy siebie przez teatr"
• plenery malarskie
• konkurs plakatów teatralnych przygotowanych spektakli profilaktycznych
• konkurs krasomówczy "Nazywam się człowiek"
• spotkania "Bawimy się bez używek", pokazy racjonalnego żywienia i konkursy.
• debaty obywatelskie "Chcę być obywatelem Marek" i "Stop używkom w moim mieście, szkole i domu"
• wycieczka do Warszawy – Światowy Dzień Poezji
• czterodniowa wycieczka autokarowa po ciekawych miejscach Mazowsza i Mazur - "Przyroda naszym sojusznikiem"
• festyny integracyjne z wystawą poplenerową w Bibliotece Miejskiej w Markach
•  współudział w imprezach w Warszawie, Dębinkach, Radzyminie.

 

 

 

Program profilaktyczny „W STRONĘ ŚWIATŁA – PROFILAKTYKA PRZEZ TEATR”

realizowany w trybie małych grantów w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi
od 02 kwietnia do 29 czerwca 2014
dofinansowany przez Burmistrza Radzymina

Zadanie, realizowane w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zapobiegawczej, zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Poprzez udział w różnorodnych tematycznie interdyscyplinarnych działaniach twórczych dzieci i młodzież rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, odkrywają nowe zasoby, podnoszą poczucie własnej wartości poprzez możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, zachęcenia innych do podjęcia aktywności.

Dzięki temu rodzi się poczucie sprawczości, sukcesu, wzrasta samoocena. Wszystko to składa się na integrację młodych ludzi wokół szeroko rozumianej sztuki jako sposobu przeżywania świata, pogłębiania wiedzy o niezbywalnych wartościach kultury narodowej i jej związkach z kulturą europejską i ogólnoludzką oraz daje perspektywę na przyszłość realizowania się w tym obszarze w dorosłym życiu jako świadomy jego uczestnik lub twórca.

Uczestnicy programu:
- uczniowie gimnazjów z terenu gminy Radzymin, rozwijający różnorodne zainteresowania, kształtujący postawy zaangażowane na rzecz rówieśników i środowiska lokalnego;
- uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Radzymin, rozwijający zainteresowania otaczającym światem (ludzie, zwierzęta, rośliny), umiejętność życia i działania w grupie rówieśniczej;
- rodzice, dzieci i młodzież uczestnicząca w zadaniu – kształtowanie postaw zaangażowanych, relacje partnerskie, życie bez alkoholu

W ramach programu, służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz stanowiącego przeciwdziałanie dla zagrożeń wieku dojrzewania (alkohol, przemoc i inne) realizowane są następujące działania:
• warsztaty profilaktyczne „Nazywam się człowiek” (spotkania z terapeutami uzależnień, zajęcia metodą dramy, dyskusje z rodzicami.)
• warsztaty profilaktyczne „Realizujemy siebie przez teatr” (tworzenie spektakli profilaktycznych i prezentacje dla rówieśników)
• plener malarski „Mazowieckie drogi Norwida” i konkurs plakatów teatralnych przygotowanych przez młodzież spektakli profilaktycznych.
• spotkania „Bawimy się bez używek”, pokazy racjonalnego żywienia i konkursy aktorskie: monolog i dialog
• wycieczki do teatru
• festyny integracyjne z wystawą plakatów teatralnych w Bibliotece Miejskiej w Radzyminie
• współudział w imprezach w Warszawie i Dębinkach

Dokąd idziemyProgram profilaktyki zachowań destrukcyjnych „DOKĄD IDZIEMY” w ramach zadania publicznego: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Program jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do klas maturalnych), ich nauczycieli i rodziców. Składa się z 4 modułów: warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz modułów skierowanych do nauczycieli i wychowawców i rodziców.
Uzupełnieniem oferty jest moduł 4: program edukacji rówieśniczej MOPR, realizowany od kilku lat w gimnazjach nowodworskich, w roku bieżącym w Gimnazjum nr 3.
Adresatami są uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice i rady pedagogiczne wszystkich 10 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

MODUŁ 1 – Zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach
Na wszystkich poziomach nauczania oferujemy dostosowane do wieku rozwojowego uczniów zajęcia warsztatowe w czterech blokach tematycznych („spiralny” system, w którym na każdym poziomie nauczania ten sam blok tematyczny jest pogłębiany i rozszerzany, w związku ze wzrastającymi możliwościami percepcyjnymi, wynikającymi z rozwoju intelektualnego i emocjonalnego odbiorców oraz w związku ze zmieniającym się funkcjonowaniem psychospołecznym młodych ludzi, a także rozszerzającym się kręgiem ich problemów i zainteresowań):
1) Integracja, komunikacja i kooperacja w zespole – świadomość emocjonalna, empatia, budowanie konstruktywnych więzi i relacji w grupie rówieśniczej jako najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym młodzieży
2) Substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze – akcent w zależności od realnych potrzeb danej grupy) i uzależnienia (także niechemiczne, jak np. Internet)
3) Przemoc i agresja (w tym cyberprzemoc)
Wszystkie zajęcia kończą się ewaluacją (przy pomocy różnorodnych metod).

MODUŁ 2 – Szkolenie rad pedagogicznych i konsultacje wychowawcze:
Zajęcia w formie wybranej przez daną szkołę:
• Szkolenie dla całej rady pedagogicznej lub jej części
• Konsultacje wychowawcze bezpośrednio po zajęciach warsztatowych – omówienie warsztatów, diagnoza, spostrzeżenia i sugestie dot. danej klasy
• Konsultacje wychowawcze w ustalonych wcześniej terminach – przekazanie wiedzy na temat skutecznych metod rozpoznawania i zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży i opracowywanie strategii profilaktycznych pracy z klasą.

MODUŁ 3: Działania skierowane do rodziców
• Konsultacje indywidualne: rozpoznawanie zagrożeń, skuteczna komunikacja z dzieckiem i inne, w zależności od potrzeb rodziców
• Działania realizowane przez wolontariuszy MOPR – kampanie edukacyjne

MODUŁ 4: Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
•  Cotygodniowe dwugodzinne spotkania MOPR w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno-rozwojowym „Jestem sobą…”
• Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe MOPR
• Wyjazdowe seminaria warsztatowe dla liderów młodzieżowych

Program edukacji kulturalnej i profilaktyki rówieśniczej poprzez działania teatralne „TY i JA - TEATRY TO SĄ DWA?”

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program jest zbudowany na bazie realnych doświadczeń OT PTZN jako rozszerzenie i twórcza kontynuacja innowacyjnego programu realizowanego od 2011 roku. Zadanie realizowane jest w formie interdyscyplinarnych warsztatów, zakończone prezentacją spektaklu profilaktycznego
Poprzez udział w interdyscyplinarnych działaniach artystycznych młodzi ludzie rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, odkrywają nowe zasoby, mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, zachęcenia innych do podjęcia aktywności. Dzięki temu rodzi się poczucie sprawczości, sukcesu, wzrasta samoocena. Wszystko to składa się na integrację młodych ludzi wokół szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i sztuki jako sposobu przeżywania i kreowania świata.
Głównym działaniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów profilaktyczno-artystycznych (sceniczno-ruchowych, dykcyjnych, tekstowych) z elementami choreoterapii, arteterapii i dramy. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów, członków PTZN przy współpracy z nauczycielami-instruktorami MDK.

Rezultatem warsztatów jest wspólne z młodzieżą stworzenie spektaklu o tematyce profilaktycznej. Scenariusz tworzą uczestnicy warsztatów pod kierunkiem opiekunów Koła Teatralnego w MOS nr 6, z którymi wypracowują też kształt sceniczny spektaklu. Warsztatowe umiejętności sceniczne, niezbędne do wizualizacji treści profilaktyczno-wychowawczych wypracowane na warsztatach teatralno-scenariuszowych, są współtworzone przez młodzież pod kierunkiem instruktora dramy i teatru z MDK Ochota. W warsztatach uczestniczą wszyscy chętni, niezależnie od uzdolnień artystycznych – dla każdego znajduje się odpowiednia rola na miarę jego potencjału, co służy też podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz aktywizacji i wyrównywaniu szans w przypadku osób wycofanych i nieśmiałych; wszyscy aktorzy uzyskują poczucie sprawstwa i własnego znaczenia w procesie tworzenia widowiska. Wszyscy pracują razem, w praktyce doznając wagi współdziałania, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku w budowaniu bliskich relacji z partnerami scenicznymi. Wszyscy też w trakcie pracy nad spektaklem uczestniczą w rozmowach i dyskusjach związanych z profilaktyczną tematyką przedstawienia, sami tworzą możliwe rozwiązania w losach kreowanych bohaterów. Tym samym praca profilaktyczna poprzez twórczość artystyczną i wspólne działanie staje się autentycznym dokonaniem własnym młodych ludzi, co znacznie wpływa na jej skuteczność i trwałość oddziaływań.

Przedstawienie zostanie wystawione co najmniej dwukrotnie w okresie realizacji zadania (oraz co najmniej jeszcze czterokrotnie po jego zakończeniu): na przeglądzie spektakli profilaktycznych „LUSTERKO” w MDK Ochota, dla rodziców i kolegów oraz środowiska MOS. Po każdym występie odbędą się mini-warsztaty dla publiczności, rozmowy i dyskusje na temat profilaktycznego przesłania przedstawienia, co stanowi formę edukacji rówieśniczej (w przypadku wystawiania spektaklu dla uczniów) i rodzinnej (gdy widzami są rodzice i bliscy wykonawców).

Program profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program MOPR, będący polską adaptacją amerykańskiego programu „Śnieżna Kula” autorstwa Witolda Skrzypczyka (Ośrodek PROM w Łodzi), aktywizuje liderów młodzieżowych – wolontariuszy do pracy na rzecz rówieśników.

Program MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) zakłada działania wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników, tworzy fundament wzajemnej współpracy rówieśniczej oraz współdziałania nauczyciel – uczeń. Traktujemy szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale przede wszystkim jako miejsce kształtowania osobowości przyszłych obywateli i członków społeczeństwa oraz szukania wzorców zachowania godnych naśladowania przez młodych ludzi.

Głównym celem programu jest tworzenie systemu wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz współpracy i porozumiewania się z rówieśnikami. Młodzież często zwraca się do rówieśników z różnymi trudnymi sytuacjami – przeszkoleni w programie rówieśnicy posiadający wiedzę m.in. na temat zachowań ryzykownych i używek, umiejętności w zakresie wysłuchania nastolatka, informacje na temat placówek pomocowych – będą potrafili udzielić wsparcia, zamodelować właściwe przykłady postępowania lub w razie potrzeby skontaktować młodego człowieka ze specjalistą. Wprowadzenie „Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego” obniża ilość zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, a młodzież przeszkolona w programie modeluje zdrowe, konstruktywne wzorce zachowań wśród rówieśników.
Reforma szkolnictwa powołująca gimnazja sprawiła, że młodzież rozpoczynająca naukę w tych szkołach znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji psychospołecznej, nie czuje się zintegrowana, relacje uczniowskie są często zaburzone. Trzyletni, a więc krótki cykl nauki w gimnazjum nie sprzyja tworzeniu zintegrowanej społeczności szkolnej, nie bez znaczenia jest także pewna bezradność nauczycieli i brak skutecznych narzędzi pracy wychowawczej i profilaktycznej w codziennym kontakcie z młodzieżą. Dlatego środowisko młodzieży gimnazjalnej uważane jest obecnie za grupę największego ryzyka. Bezpośrednim rezultatem bezradności systemu i braku konstruktywnej oferty dla młodzieży gimnazjalnej jest sukcesywne pogarszanie się także sytuacji wychowawczej w środowisku szkół ponadgimnazjalnych, dokąd absolwenci gimnazjów przenoszą destrukcyjne wzory zachowań. Konieczne staje się więc wdrażanie programów o działaniu długofalowym, które umożliwiłyby młodzieży zdobywanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń (szczególnie substancji psychoaktywnych i tak często związanej z nimi przemocy), kształtowanie umiejętności umożliwiających podejmowanie konstruktywnych decyzji, utrwalenie postaw i umiejętności gwarantujących zdrowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Takim właśnie programem jest Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, które wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży i stwarza szansę pozytywnej modyfikacji problemowej sytuacji w szkołach objętych programem.

W ramach programu realizowane są następujące bloki działań:
1) Cotygodniowe dwugodzinne spotkania w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno- rozwojowym „Jestem sobą…”
2) Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe
3) Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych na poziomie szkoły i poszczególnych klas, interwencje rówieśnicze w przypadku występowania problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych
4) Udział w imprezach środowiskowych, promowanie działalności MOPR, profilaktyki rówieśniczej, wolontariatu i zdrowego stylu życia młodzieży (happeningi, akcje informacyjno-edukacyjne i in.)

„Między nami fizykami”

realizowany w okresie od 01 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez Prezydent m. st. Warszawy

Program „ Między nami fizykami” jest projektem mającym na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, będącym jednocześnie ważnym elementem profilaktyki. Poprzez zwiedzanie wartościowych obiektów przyrodniczych uczniowie nabywają wiedzę, rozbudzają swoją wrażliwość na przyrodę i ekologię.

Program przeznaczony jest dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prezentujących wycofanie w relacjach społecznych, nie podejmujących prób zmiany swojej sytuacji, posiadających poznawczy sąd urazowy: „Nic mi się nie udaje, więc nie podejmuję działań”.
Wychowankowie MOS to grupa młodzieży mająca 2-3 letnie opóźnienie edukacyjne, z dużymi deficytami poznawczymi. Wszyscy mają orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Uczniowie z tego rodzaju zaburzeniami wymagają niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy, jako że standardowe metody nauczania w stosunku do nich nie sprawdzają się.

Główne cele projektu:
• Rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi (fizyka, matematyka, informatyka, geografią, chemią)
• Wyrównywanie braków edukacyjnych dotyczących wiedzy ogólnej i podnoszenie poziomu wiedzy z dziedziny fizyk i innych nauk przyrodniczych
• Kształtowanie postawy szacunku dla nauki i jej osiągnięć
• Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie rówieśniczej
• Koordynacja umiejętności łączenia praktyki z teorią
• Wzbudzanie motywacji do kreowania i rozszerzania zainteresowań
• Wskazywanie sposobów na ciekawe spędzanie czasu wolnego

Zakres tematyczny programu:
Etap I: „Atom – od tego się historia zaczyna” (zajęcia przygotowujące teoretycznie wychowanków z podstawowej wiedzy o budowie Wszechświata)
Etap II: „Czemu czekolada …jest taka dobra” (zajęcia o charakterze doświadczalnym)
Etap III: „Czemu w kałuży nie ma wody?”
Zajęcia multimedialne. Wspólne omówienie, czym jest resublimacja i sublimacja. Zebranie niezbędnych materiałów do przedstawienia różnic między tymi zjawiskami fizycznymi.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o różnicach między resublimacją a sublimacją.
Etap IV: „Nasze domy latem rosną!” (zajęcia eksperymentalne - uczniowie w parach wykonują doświadczenia wykorzystując klucz Gravesanda, oraz termometr Galileusza)
Etap V: „Coś dla lenia” (zajęcia o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii)
Etap VI: „Czy z Excelem można się zaprzyjaźnić” (zapoznanie uczestników z trzema podstawowymi skalami mierzenia temperatury, przeniesienie zebranych danych na wykresy w czasie zajęć multimedialnych)
Etap VII: „Coś ciekawego i niezwykłego w Centrum Nauki Kopernik” (udział w zajęciach w specjalistycznym laboratorium, zwiedzanie ekspozycji naukowych)
Etap VIII: „Maria Curie- Skłodowskiej też zajmowała się energią” (grupowe wyjście do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, udział w prelekcji prowadzonej przez przedstawiciela Muzeum)
Etap IX: „Prawo Oporu….- jak go pokonać?” (Przygotowywanie przez uczestników autorskich krzyżówek i śmiesznych rebusów związanych z tematyką działu termodynamiki i energii)
Etap X: „Czy w fizyce istnieje koniec?” (niekonwencjonalne zadania uwzględniające informacje uzyskane w czasie wszystkich wcześniejszych spotkań)

Najbardziej zaangażowani w zajęcia zostają nagrodzeni dyplomem, oraz otrzymują statuetkę
„Młodego Fizyka”.

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty - Razem”

realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2014
Dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „Jestem czysty - Razem” jest rozszerzeniem realizowanego od 2008 roku Programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty” o moduł dla rodziców. Jest programem z zakresu profilaktyki wskazującej, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program ten bazuje na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka (Kumpfer, 1998; Kumpfer, Bluth, 2004) i opiera się na założeniu, że nastolatkowe lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia. Jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania poprzez: rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej. Objętych nim jest 72 wychowanków  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i ich rodziców.

Uczestnik programu otrzymuje:
• wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi
• umiejętności społeczne niezbędne do utrzymywania abstynencji.

Rodzic uczestnika otrzymuje:
• wiedzę na temat funkcjonowania osoby używającej narkotyki
• umiejętności pomocy dziecku używającemu narkotyki

Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej w Nowym Dworze Mazowieckim

realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2014
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Jest to program poświęcony na naukę umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów w Nowym Dworze Mazowieckim, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, zagrożonych demoralizacją i przestępczością, popełniających czyny zagrożone, okazjonalnie używających narkotyków.

Głównym celem jest ograniczanie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Projekt składa się z następujących elementów:
1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży
2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców