„PRZEŻYJ” TO Z NAMI program pozalekcyjnych zajęć stanowiących integralny element programu profilaktycznego jako elementu oddziaływań profilaktycznych w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania pr

realizowany w okresie od 01 marca do 20 grudnia 2015
dofinansowany przez Burmistrza Marek

Program, realizowany w formie wielotematycznych interdyscyplinarnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo ma charakter integracyjny i wypływa ze strategii zgodnej z Narodowym Programem Profilaktyki oraz Statutem i misją Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W oparciu o diagnozę potrzeb, wynikającą z ankietyzacji wybranych grup młodzieży i dzieci na terenie gminy Marki ustalono następujące potrzeby:
• stworzenie warunków dla młodzieży i dzieci, odrzucanych przez środowisko rówieśnicze lub rodziny spędzania czasu wolnego i wyrównywanie szans edukacyjnych
• zapewnienie atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb młodzieży oferty spędzania czasu wolnego
• kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji życiowych (m.in. dotyczących spędzania czasu wolnego)
• przeciwdziałanie zagrożeniom wieku dojrzewania (alkohol, przemoc, itp.)
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze środowisk de faworyzowanych społecznie jako sposób wyrównywania szans
• aktywizowanie rodzin i środowiska lokalnego w działaniach profilaktycznych (udział w przygotowaniu zaplanowanych imprez), szkoleniach i pokazach.

Przyczyny powstawania i pogłębiania się wymienionych potrzeb to, z jednej strony, naturalne potrzeby rozwojowe młodych ludzi, a z drugiej strony niewystarczające przygotowanie i pewna bezradność środowisk szkolnych i rodzinnych w zakresie ich właściwego zaspokajania, narastające zjawisko tzw. niewydolności wychowawczej rodzin, wynikające m.in. z wzrastającego tempa życia i braku czasu oraz rozpadu tradycyjnego modelu rodziny i licznych dysfunkcji rodzinnych (bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, przemoc domowa, bezradność społeczna rodziców, euro sieroctwo itp.). Niejako naturalnym i silnie w ostatnich latach odczuwalnym skutkiem tych zjawisk jest narastająca radykalizacja zachowań dzieci i młodzieży, wzrost liczby i natężenia różnorakich zachowań ryzykownych młodych ludzi, w tym oraz wcześniejsza inicjacja w zakresie używania alkoholu oraz potęgowanie zjawiska przemocy rówieśniczej, rosnąca polaryzacja środowiska szkolnego i nierówność szans edukacyjnych, zagrożenie wykluczeniem społecznym i in.

W ramach programu realizowane są następujące działania:
• warsztaty profilaktyczne "Nazywam się człowiek"
• warsztaty profilaktyczne „Realizujemy siebie przez teatr"
• plenery malarskie
• konkurs plakatów teatralnych przygotowanych spektakli profilaktycznych
• konkursy krasomówcze i recytatorskie
• spotkania "Bawimy się bez używek", pokazy racjonalnego żywienia i konkursy.
• debaty obywatelskie "Chcę być obywatelem Marek" i "Stop używkom w moim mieście, szkole i domu"
• wycieczka do Warszawy – Światowy Dzień Poezji
• czterodniowa wycieczka autokarowa po ciekawych miejscach Mazowsza, Warmii i Mazur
• festyny integracyjne z wystawą poplenerową w Bibliotece Miejskiej w Markach
• współudział w imprezach w Warszawie, Dębinkach, Radzyminie.

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „DOKĄD IDZIEMY” w ramach zadania publicznego: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

realizowany w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2015
dofinansowany przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy” jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do klas maturalnych), ich nauczycieli i rodziców.
Składa się z 4 modułów:
1) warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
2) modułu skierowanego do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych
3) modułu pracy z rodzicami i oddziaływań na środowisko rodzinne uczniów
4) stanowiącego uzupełnienie tej kompleksowej oferty programu profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR), realizowanego od kilku lat w szkołach nowodworskich, w roku bieżącym w Zespole Szkół nr 3.

Program „Dokąd idziemy” jest realizowany na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego od roku 2012, a w wyniku stałych kilkuletnich już doświadczeń i obserwacji środowiska szkolnego jest corocznie elastycznie modyfikowany i dostosowywany do realnych bieżących potrzeb i problemów, z uwzględnieniem Diagnoza lokalnych problemów społecznych,  sugestii wszystkich grup odbiorców (uczniów, nauczycieli i rodziców) oraz wniosków realizatorów, płynących z długofalowej pracy z tymi grupami.

Program jest realizowany przez stale aktualizujących swoje kompetencje specjalistów (pedagogów, profilaktyków, trenerów grupowych, trenerów umiejętności wychowawczych, coachów, socjoterapeutów i terapeutów uzależnień), z uwzględnieniem szerokiego wachlarza kreatywnych metod aktywnej pracy warsztatowej oraz najnowszych koncepcji profilaktycznych, rekomendowanych m.in. przez Rządowy Program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła, którego Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jest współtwórcą i koalicjantem.

MODUŁ 1 - Zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach
Na wszystkich poziomach nauczania oferujemy dostosowane do wieku rozwojowego uczniów zajęcia warsztatowe w pięciu obszernych i możliwych do elastycznego dostosowywania blokach tematycznych, tworzących „spiralny” system, w którym na każdym kolejnym poziomie nauczania ten sam blok tematyczny jest pogłębiany i rozszerzany, odpowiednio do wzrastających możliwości percepcyjnych, wynikającymi z rozwoju intelektualnego i emocjonalnego odbiorców oraz w związku ze zmieniającym się funkcjonowaniem psychospołecznym młodych ludzi, a także rozszerzającym się kręgiem ich problemów i zainteresowań:
1) JA I GRUPA – INTEGRACJA, KOMUNIKACJA I KOOPERACJA W ZESPOLE
2) JA I DRUGI CZŁOWIEK – NASZE WARTOŚCI, EMOCJE I GRANICE
3) ZAGROŻENIA I ZACHOWANIA RYZYKOWNE
4) ZŁOŚĆ, AGRESJA, PRZEMOC (w tym cyberprzemoc)
5) OSIĄGANIE CELÓW I WYBÓR DROGI ŻYCIOWEJ
Każdy blok tematyczny daje możliwość wyakcentowania nieco innych treści w zależności od potrzeb danej grupy – potrzeby te mogą być zgłaszane z wyprzedzeniem przez pedagoga lub wychowawcę lub diagnozowane na bieżąco podczas pierwszej części zajęć, w każdym wypadku dobór treści i metod odbywa się pod kątem możliwości rozwojowych i realnych potrzeb grupy. W razie potrzeby 1 blok tematyczny, pogłębiony i rozszerzony stosownie do problemów i potrzeb danej klasy, może być przedmiotem cyklu warsztatów (dwóch lub więcej).
Wszystkie zajęcia kończą się ewaluacją (przy pomocy różnorodnych metod), weryfikującą przede wszystkim subiektywne poczucie satysfakcji uczestników z zajęć – a więc stopień ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb.

MODUŁ 2 - Szkolenie rad pedagogicznych i konsultacje pedagogiczne:
Zajęcia indywidualne z wychowawcami lub małych grupach, w formie wybranej przez daną szkołę:
• Szkolenie dla wybranej części rady pedagogicznej (np. nowi nauczyciele, wychowawcy klas itp., w zależności od potrzeb i decyzji dyrektora) w zakresie tematycznym uzgodnionym wcześniej z pedagogiem i dyrekcją.
• Indywidualne konsultacje pedagogiczno-wychowawcze bezpośrednio po zajęciach warsztatowych – omówienie warsztatów, diagnoza, spostrzeżenia i sugestie dot. danej klasy, interwencja wychowawcza w sytuacjach kryzysowych
• Konsultacje wychowawcze w ustalonych wcześniej terminach – przekazanie wiedzy na temat skutecznych metod rozpoznawania i zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży i opracowywanie strategii profilaktycznych pracy z klasą, skuteczna współpraca z rodzicami

MODUŁ 3 - Działania skierowane do rodziców:
Zajęcia indywidualne lub w małych grupach warsztatowych (łączących np. kilkoro rodziców o podobnych potrzebach i z podobnymi problemami), w zależności od potrzeb. Tematyka zajęć będzie dostosowywana do realnych potrzeb i problemów, a ich celem jest m.in.:
• rozpoznawanie zagrożeń
• nauka skutecznej komunikacji z dzieckiem
• strategie skutecznych interwencji wychowawczych w sytuacjach kryzysowych
• skuteczna współpraca ze szkołą

MODUŁ 4 - Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze
• Cotygodniowe dwugodzinne spotkania MOPR w placówkach, połączone z treningiem psychoedukacyjno-rozwojowym „Jestem sobą…”
• Comiesięczne seminaria superwizyjno-warsztatowe MOPR
• Organizacja) zajęć edukacyjno-profilaktycznych na poziomie szkoły i poszczególnych klas, interwencje rówieśnicze w przypadku występowania problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych
• Udział w imprezach środowiskowych, promowanie działalności MOPR, profilaktyki rówieśniczej, wolontariatu i zdrowego stylu życia młodzieży

Program wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców

realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2015
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Jest to program nauki umiejętności psychospołecznych pomocnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w związku z zagrożeniem używania narkotyków uczniów gimnazjów, podniesienie umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz otwartego porozumiewania się w rodzinie, przez co jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Uczestnikami programu są uczniowie gimnazjów z dzielnicy Ochota M. st. Warszawy, zagrożeni demoralizacją i przestępczością, popełniający czyny karalne, okazjonalnie używający narkotyków i ich rodzice. Jest to młodzież pochodząca w większości ze środowisk defaworyzowanych społecznie, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Głównym celem jest ograniczanie czynników ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych.

Projekt składa się z następujących elementów
1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży
Głównym celem jest nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, nabywanie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych, oraz umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb. Program kładzie również nacisk na wpływ podejmowanych obecnie osobistych decyzji na dalsze życie, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności i wyposaża uczestników w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z ich deficytów
2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców
Tematyka pracy warsztatowej obejmuje między innymi: rozpoznawanie i właściwe reagowanie na problemy dziecka zagrożonego, problemy relacji między dzieckiem a rodzicami, motywowanie dziecka do zmiany, radzenie sobie z emocjami, ustanawianie efektywnych zasad życia rodzinnego, informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic.
3. Obóz treningowy dla młodzieży i rodziców
Wspólny wyjazd młodzieży i rodziców ma na celu naukę reagowania przez rodziców w momentach kryzysowych, wspólne poznanie swoich zainteresowań, poprawę komunikacji, doświadczenie wspólnego spędzania czasu i rozwój więzi rodzinnej oraz rozpoczęcie cyklu zajęć, które będą kontynuowane po powrocie w MOS nr 6.
W trakcie obozu realizowany będzie program zajęć warsztatowych dla rodziców i młodzieży oraz zajęcia integracyjne, których najważniejszym przesłaniem jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodziny i rówieśników w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy. Z drugiej strony modelują one postawę partnerstwa i bliskości rodziców, pokazują, że można się z dziećmi bawić nie tracąc autorytetu, a wspólne działanie może być źródłem satysfakcji dla obu stron.

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty - Razem”

realizowany w okresie od 02 stycznia do . 31 grudnia 2015
dofinansowany przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców „Jestem czysty - Razem” jest rozszerzeniem realizowanego od 2008 roku Programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Jestem czysty” o moduł dla rodziców. Jest programem z zakresu profilaktyki wskazującej, opartym na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program ten bazuje na wiedzy na temat czynników chroniących i czynników ryzyka (Kumpfer, 1998; Kumpfer, Bluth, 2004) i opiera się na założeniu, że nastolatkowe lepiej radzą sobie z problemami i zagrożeniami okresu dorastania wówczas, gdy ich rodzice stosują wobec nich konsekwentną dyscyplinę i potrafią udzielać wsparcia. Jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania poprzez: rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.

Uczestnik programu otrzymuje:
•    wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi
•    umiejętności społeczne niezbędne do utrzymywania abstynencji.

Rodzic uczestnika otrzymuje:
•    wiedzę na temat funkcjonowania osoby używającej narkotyki
•    umiejętności pomocy dziecku używającemu narkotyki

Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki psychotropowe – wychowanków placówki resocjalizacyjnej. Objętych nim jest 72 wychowanków  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i ich rodziców. W MOS nr 6 przebywa młodzież w wieku 13-18 lat pochodząca w 90% z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 90% wychowanków trwale eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna). Działania podejmowane są odpowiedzią na zmieniającą się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuację epidemiologiczną – wzrost rozpowszechnienia używania narkotyków oraz zmiany we wzorach ich przyjmowania.
Rodzice tych młodych ludzi wykazują dużą bezradność wychowawczą wynikającą z niskich umiejętności wychowawczych. Rodziny, pomimo nasilonej w ostatnich latach edukacji, nie posiadają wystarczającej wiedzy o samych substancjach, skutkach użycia jednorazowego i nadużywania, nie dostrzegają także zmian w zachowaniach swoich dzieci, przypisując często te zmiany okresowi dojrzewania. Istotną sprawą, która pogłębia problem powstawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży, jest niski poziom wiedzy dorosłych o substancjach uzależniających, ich działaniu oraz sposobach przyjmowania. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy nie są partnerami dla nastolatków w rozmowach o narkotykach i narkomanii.

Program korekcyjny dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Razem” był realizowany w MOS nr 6 od roku 2010. Z obserwacji uczestników (młodzieży i ich rodziców) wynika, że kompleksowe oddziaływania dają lepszy skutek, niż działania tylko w środowisku młodzieży. W przypadku braku oddziaływań na całą rodzinę skuteczność działań profilaktycznych była znacząco gorsza. Niniejszy program „Razem” jest rozwinięciem owego programu oraz komplementarnym uzupełnieniem równolegle realizowanego programu korekcyjnego dla młodzieży, a więc łącznie z nim zapewnia właśnie oddziaływanie na cały system rodzinny.