Akademia Rodzinna „Kompas” to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, mających charakter systemowy, oddziałujący na całą rodzinę, co zapewnia maksymalną skuteczność i trwałość zmian.

Cele programu to: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców oraz skuteczności oddziaływań rodzicielskich, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Długofalowym celem głównym jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym, korygowanie zaburzonego zachowania i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem poprzez konstruktywne wsparcie w rodzinie, umożliwiające kształtowanie właściwych postaw społecznych, respektowanie granic, odpowiedzialne zarządzanie własną aktywnością, ograniczanie zachowań ryzykownych.

„DOKĄD IDZIEMY” 

Program profilaktyki zachowań ryzykownych dla młodzieży z województwa Mazowieckiego
współfinansowany z środków Województwa Mazowieckiego

Celem głównym zadania jest wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 331 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 67 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6, będącymi mieszkańcami Mazowsza.

Copyright © 2023 ptzn-waw.org. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.